Rozdział 2 - Zasiłki i pomoc dla żołnierzy. - Zasiłki i pomoc dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.139

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1954 r.

Rozdział  II.

Zasiłki i pomoc dla żołnierzy.

1.
Prawo do zasiłków i pomocy przysługuje żołnierzom Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwolnionym ze służby na skutek uszkodzenia zdrowia powstałego w związku przyczynowym ze służbą, w stopniu powodującym ich całkowitą lub częściową, stałą lub czasową, niezdolność do pracy zarobkowej.
2.
Prawo do zasiłków i pomocy przysługuje funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa publicznego oraz członkom Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w przypadkach uszkodzenia zdrowia powstałego w związku przyczynowym ze służbą, w stopniu powodującym ich całkowitą lub częściową, stałą lub czasową, niezdolność do pracy zarobkowej.
3.
Za całkowitą niezdolność do pracy zarobkowej uważa się niezdolność w 100%, a za niezdolność częściową - w procencie niższym.
4.
Prawo do zasiłków i pomocy (ust. 1 i 2) nie przysługuje żołnierzowi w przypadkach uszkodzenia zdrowia, powstałego na skutek jego winy umyślnej.
5.
Orzeczenie o utracie, stopniu utraty, czasie trwania utraty zdolności do pracy zarobkowej oraz o ustaniu niezdolności do pracy zarobkowej - wydają komisje lekarskie powołane do orzekania o niezdolności do służby.

Zasiłki dla żołnierzy obejmują:

a)
zasiłek jednorazowy,
b)
zasiłki miesięczne.
1.
Prawo do zasiłku jednorazowego i zasiłków miesięcznych przysługuje żołnierzowi zwolnionemu ze służby na skutek uszkodzenia zdrowia w stopniu powodującym jego całkowitą, stałą lub czasową, niezdolność do pracy zarobkowej.
2.
Prawo do zasiłku jednorazowego przysługuje żołnierzowi w przypadku uszkodzenia zdrowia w stopniu powodującym jego częściową, stałą lub czasową, niezdolność do pracy zarobkowej.
3.
Prawo do zasiłku jednorazowego nie przysługuje przy utracie zdolności do pracy zarobkowej w stopniu nie przewyższającym 14%.
1.
Zasiłek jednorazowy wynosi:
a)
przy utracie zdolności do pracy zarobkowej od 15-39% - kwotę równą sześciomiesięcznemu uposażeniu,
b)
przy utracie zdolności do pracy zarobkowej od 40-74% - kwotę równą dziewięciomiesięcznemu uposażeniu,
c)
przy utracie zdolności do pracy zarobkowej od 75-100% - kwotę równą dwunastomiesięcznemu uposażeniu.
2.
Zasiłek miesięczny wynosi kwotę równą miesięcznemu uposażeniu.
1.
Zasiłki miesięczne przysługują w ciągu jednego roku, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym żołnierz został zwolniony ze służby.
2.
W przypadku wcześniejszego ustania całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej, żołnierz traci prawo do zasiłków miesięcznych z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustała jego całkowita niezdolność do pracy zarobkowej.
1.
Pomoc dla żołnierzy obejmuje:
a)
pomoc lekarską na koszt Skarbu Państwa w zakładach leczniczych państwowych, samorządowych, społecznych oraz ubezpieczalniach społecznych - przez czas trwania uszkodzenia zdrowia, nie dłużej jednak niż w ciągu jednego roku od dnia zwolnienia ze służby,
b)
pierwszeństwo w uzyskaniu przydziałów mieszkaniowych oraz w umieszczaniu dzieci w żłobkach, dziecińcach i przedszkolach utrzymywanych z funduszów publicznych - przez czas trwania uszkodzenia zdrowia,
c)
pierwszeństwo, przy równych kwalifikacjach, w przyjmowaniu do pracy, do zakładów naukowych i uzyskaniu stypendiów - przez czas trwania uszkodzenia zdrowia.
2.
Zasady udzielania pomocy lekarskiej, określonej ust. 1 lit. a), określi rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.