Art. 2. - Zasilanie funduszów izb rzemieślniczych. - Dz.U.1931.105.809 - OpenLEX

Art. 2. - Zasilanie funduszów izb rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.105.809

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1931 r.
Art.  2.

Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu po zasięgnięciu opinji izb rzemieślniczych wyda w drodze rozporządzenia przepisy, ustalające podstawy rozkładu niedoboru oraz tok odwołania od wymiaru, termin zapłaty kwot, przypadających z rozkładu na poszczególnych samoistnych rzemieślników, wysokość odsetek w razie niedotrzymania terminu zapłaty, wreszcie sposób poboru i ściągania tych kwot. Władze skarbowe przekażą bezpośrednio izbom rzemieślniczym przewidziane w niniejszej ustawie kwoty po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Rozporządzenie to określi również, jakie ulgi mogą być stosowane przy rozkładzie niedoboru.