[Zawiadomienie osób uprawnionych z tytułu pierwszeństwa o przeznaczeniu mieszkań na sprzedaż; publikacja wykazu mieszkań... - Dz.U.2016.52 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Zawiadomienie osób uprawnionych z tytułu pierwszeństwa o przeznaczeniu mieszkań na sprzedaż; publikacja wykazu mieszkań przeznaczonych na sprzedaż] - Zasady zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.52 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2016 r.
Art.  5.  [Zawiadomienie osób uprawnionych z tytułu pierwszeństwa o przeznaczeniu mieszkań na sprzedaż; publikacja wykazu mieszkań przeznaczonych na sprzedaż]
1. 
O przeznaczeniu na sprzedaż mieszkań zbywca zawiadamia na piśmie osoby uprawnione, wyznaczając trzymiesięczny termin do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.
2. 
Wykazy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż są wywieszane w siedzibach jednostek organizacyjnych zbywcy prowadzących ich sprzedaż, na okres nie krótszy niż trzy miesiące.
3. 
W razie niezłożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).