Zasady zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasady i stawki wynagradzania za te utwory.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.3.8

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 1979 r.
w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory. *

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie stosuje się do umów o wydanie utworów w formie książkowej z zakresu literatury pięknej, naukowej, popularnonaukowej, publicystycznej, zawodowej, a także podręczników, encyklopedii i słowników, zawieranych przez wydawców krajowych z autorami mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, oraz do ustalania wysokości stawek wynagrodzenia autorów za te utwory.
Ustala się:
1)
tabelę wynagrodzeń autorskich, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwaną dalej "tabelą",
2)
wzorcową umowę wydawniczą, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwaną dalej "umową wzorcową".
Umowa wydawnicza o wydanie utworu, o którym mowa w § 1, zwana dalej "umową", może zawierać postanowienia w sprawach nie unormowanych w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184).
1.
Wynagrodzenie autora ustalone w umowie obejmuje należność za:
1)
napisanie lub przetłumaczenie utworu,
2)
przeniesienie prawa wydania utworu w zakresie ustalonym w umowie,
3)
opracowanie wytycznych do zilustrowania utworu lub koncepcji ilustracji,
4)
ocenę materiału literackiego, którego autor sam nie wykonał,
5)
wykonanie korekty autorskiej.
2.
Wynagrodzenie autora ustalone w umowie może obejmować również należność za:
1)
wykonanie ilustracji do własnego utworu, stanowiących integralną część tego utworu, i za przeniesienie prawa ich wydania, z wyjątkiem ilustracji, do których stosuje się przepisy o wynagradzaniu za wydanie utworów graficznych, kartograficznych lub fotograficznych,
2)
wykonanie szkiców ilustracji, które opracuje inny twórca, oraz za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie wydawania tych ilustracji.
3.
Wynagrodzenie za ilustracje i szkice, o których mowa w ust. 2, ustala się przez wliczenie ich objętości wyrażonej w arkuszach autorskich do objętości utworu, stosując zasady i stawki wynagradzania ustalone w umowie, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za szkice ilustracji jest wynagrodzeniem jednorazowym i ustala się je w wysokości przysługującej za pierwszy nakład podstawowy, z wyjątkiem szkiców do obrazkowych książek - zabawek dla dzieci oraz komiksów.
Autorowi niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, za dokonanie wyboru ilustracji do własnego utworu przysługuje jednorazowe wynagrodzenie ustalone w odrębnej umowie, według zasad i stawek określonych w przepisach o wynagradzaniu za prace wydawnicze.
1.
Stawka wynagrodzenia ustalona w umowie na podstawie tabeli dotyczy pierwszego nakładu podstawowego pierwszego wydania, jeżeli z rozporządzenia nie wynika co innego.
2.
Wynagrodzenie za drugi nakład podstawowy wynosi 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za trzeci nakład podstawowy - 60%, za czwarty i następne nakłady podstawowe - 50% tego wynagrodzenia, jeżeli z rozporządzenia nie wynika co innego.
3.
Każde przekroczenie nakładu podstawowego uważa się za rozpoczęcie następnego nakładu.
4.
Zasady obliczania wynagrodzenia zawarte w ust. 2 stosuje się przyjmując kolejność nakładów podstawowych, z uwzględnieniem nakładów we wszystkich poprzednich wydaniach utworu, które zostały opublikowane po dniu 22 lipca 1944 r.
5.
Jeżeli nakład podstawowy został określony jako jednorazowy, obejmuje on wszystkie egzemplarze utworu wydrukowane w danym wydaniu.
1.
Przy ustalaniu wynagrodzenia autora bierze się pod uwagę wartość utworu oraz wysiłek twórczy wymagany do jego powstania.
2.
Wysokość stawki przyjętej w umowie do ustalenia wynagrodzenia może być podwyższona przez wydawcę po przyjęciu utworu w granicach przewidzianych w rubryce 5 tabeli w razie stwierdzenia, że przyjęta stawka nie odpowiada wkładowi pracy autora oraz wysokiej wartości utworu, nawet jeżeli utwór ma mniejszą objętość niż ustalona w umowie.
3.
W wyjątkowych wypadkach wydawca może po przyjęciu utworu zastosować stawkę przewidzianą w rubryce 6 tabeli, jeżeli utwór wykazuje wartości wybitne dla danego rodzaju twórczości (ideowe, artystyczne, naukowe, popularyzatorskie itp.).
4.
W razie zawarcia umowy o napisanie utworu w języku obcym, z przeznaczeniem do wydania w tym języku, strony mogą ustalić stawkę podwyższoną o 30% w stosunku do najwyższej stawki przewidzianej we właściwej pozycji tabeli.
5.
W razie przyjęcia utworów określonych w pozycjach 28, 30-36, 38-40, 43 i 44 tabeli, o objętości większej niż ustalona w umowie, przy pierwszym wydaniu stosuje się za część objętości przekraczającą umowną objętość utworu wynagrodzenie obliczone według najniższej stawki przewidzianej w tabeli dla danego rodzaju twórczości.
1.
Jeżeli poszczególne części utworu wymagają zastosowania różnych pozycji tabeli, stosuje się do każdej z tych części właściwą pozycję tabeli.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się:
1)
do podręczników,
2)
do obrazkowych książek - zabawek dla dzieci oraz komiksów,
3)
do komentarzy, przypisów, bibliografii, wstępów, przedmów i posłowi, jeżeli ich autorem jest autor utworu napisanego prozą, do którego są opracowane,
4)
gdy łączna objętość tekstów odmiennych, z wyjątkiem tekstów poetyckich, jest mniejsza niż 5% objętości utworu, a teksty te są rozproszone.
3.
Za przytoczone w utworze teksty innych autorów wynagrodzenie autora tego utworu ustala się stosując stawkę przewidzianą we właściwej pozycji tabeli za wybór, a nakład podstawowy i degresję właściwe dla utworu, w którym teksty zostały przytoczone.
4.
Za utwory poetyckie lub ich części przytaczane w utworze napisanym prozą wynagrodzenie ich autorów ustala się stosując:
1)
przy ustalaniu stawki wynagrodzenia - ust. 1,
2)
przy ustalaniu nakładu podstawowego - zasadę, że jeżeli łączna objętość tekstów poetyckich nie przekracza 25% objętości utworu napisanego prozą, stosuje się nakład podstawowy właściwy dla tego utworu.
5.
Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje się do utworów oryginalnych oraz do tłumaczeń.
1.
Podstawę końcowego obliczenia wynagrodzenia stanowi objętość wydrukowanego tekstu oraz objętość wydrukowanych ilustracji, o których mowa w § 4 ust. 2, wyrażona w arkuszach autorskich, a w razie niewydrukowania utworu lub jego części podstawę końcowego obliczenia wynagrodzenia stanowi objętość przyjęta przez wydawcę.
2.
Arkusz autorski wynosi 40.000 znaków typograficznych, 700 linijek poezji, 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków typograficznych lub 3.000 cm2 ilustracji.
1.
Za pierwsze wydanie utworów określonych w pozycjach 31-33, 35, 37, 38, 43 i 44 tabeli strony mogą ustalić w umowie wynagrodzenie ryczałtowe; przy ustalaniu tego wynagrodzenia nie stosuje się § 7 ust. 2-5 i § 9 ust. 1.
2.
Podstawę ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1, stanowią objętość utworu określona w umowie i ustalona na podstawie konspektu utworu zatwierdzonego przez wydawcę oraz zasady i stawki wynagrodzenia, właściwe dla poszczególnych części utworu.
3.
W razie ustalenia w umowie wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1, dla całości utworu przyjmuje się nakład podstawowy właściwy dla głównej części utworu.
4.
Wydawca po przyjęciu utworu może podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w umowie, jeżeli wynagrodzenie to jest zbyt niskie w stosunku do wkładu pracy autora oraz wybitnej wartości utworu, a objętość przyjętego utworu nie przekracza objętości ustalonej w umowie. Podwyższone wynagrodzenie nie może przekraczać wynagrodzenia ryczałtowego obliczonego za ten utwór w objętości przyjętej według najwyższych stawek przewidzianych w rubrykach 5 i 6 właściwych pozycji tabeli.
1.
Wynagrodzenie za podręczniki wymienione w pozycjach 41 i 42 tabeli ustala się w zależności od liczby godzin nauczania przewidzianych w obowiązującym programie szkolnym. W uzasadnionych wypadkach, ze względu na szczególny stopień trudności i wysoką wartość dydaktyczną podręcznika, wydawca może po przyjęciu utworu podwyższyć wynagrodzenie ustalone w umowie, nie więcej jednak niż o 25%.
2.
Wynagrodzenie za podręczniki:
1)
eksperymentalne - ustala się według pozycji 41 i 42 tabeli, z możliwością stosowania wynagrodzeń z następnej grupy godzin nauczania,
2)
dla szkolnictwa specjalnego - ustala się podwyższając o 100% właściwe wynagrodzenia, przewidziane w pozycjach 41 i 42 tabeli.

Wynagrodzenie za drugie i dalsze wydania tych podręczników ustala się stosując § 6.

3.
Wynagrodzenie ryczałtowe autora podręcznika obejmuje wynagrodzenia wymienione w § 4 i § 5.
4. 1
Jeżeli utwór został zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania jako obowiązująca lektura szkolna i jest wydawany w formie książkowej specjalnie do tego celu dostosowanej, nakład podstawowy utworu ustala się w wysokości ośmiokrotnego nakładu podstawowego właściwego dla danego rodzaju twórczości. Przy obliczaniu wynagrodzenia za wydanie utworu jako lektury szkolnej nie bierze się pod uwagę liczby nakładów w poprzednich zwykłych wydaniach utworu.
5.
Przy ustalaniu wynagrodzeń autorów podręczników i książek pomocniczych wymienionych w pozycjach 41-44 tabeli, podręczników eksperymentalnych oraz podręczników dla szkolnictwa specjalnego nie stosuje się przepisu § 7 ust. 4.
1.
Przy obliczaniu wynagrodzenia autora utworu oryginalnego za wydanie zbiorowe jego utworów nie bierze się pod uwagę liczby nakładów poszczególnych utworów wchodzących w skład wydania zbiorowego. Nakład podstawowy wydania zbiorowego ustala się jako nakład jednorazowy; przy drugim i dalszych wydaniach zbiorowych stosuje się § 6.
2.
Wynagrodzenie autora za zamieszczenie publikowanego utworu lub jego części w antologii lub wyborze utworów kilku autorów ustala się dla każdego wydania, przyjmując 50% stawki według pozycji tabeli właściwej dla danego utworu i stosując nakład jednorazowy. W razie zamieszczenia w antologii lub wyborze utworu dotychczas nie publikowanego wynagrodzenie ustala się, przyjmując 100% wynagrodzenia za pierwszy nakład podstawowy według właściwej pozycji tabeli oraz 50% za resztę nakładu jednorazowego tego wydania i za każde dalsze wydanie.
3.
Wynagrodzenie autora za zamieszczenie jego utworów lub ich części w wyborze wyłącznie jego własnych utworów ustala się z zastosowaniem § 6.
Wynagrodzenie autora opracowania, o którym mowa w pozycjach 21, 22 lub 23 tabeli, za wykorzystanie w innym wydaniu jedynie ustalonego tekstu ustala się dla każdego wydania w wysokości 10% najniższej stawki przewidzianej odpowiednio w pozycji 21, 22 lub 23 tabeli i stosując nakład jednorazowy.
Przy ustalaniu wynagrodzenia za teksty w albumach przyjmuje się nakłady podstawowe dwukrotnie wyższe od przewidzianych w pozycjach tabeli właściwych dla danego rodzaju twórczości, a za teksty w kalendarzach - nakład jednorazowy.
1.
Wynagrodzenie autora za wydanie jego utworu w tłumaczeniu na język obcy ustala się stosując:
1)
stawkę wynagrodzenia według właściwej pozycji tabeli,
2)
nakład jednorazowy, z wyjątkiem utworów literatury pięknej i naukowej, przy których wydawaniu stosuje się właściwe dla nich nakłady podstawowe,
3)
przepis § 6.
2.
Kolejność wydań lub nakładów podstawowych ustala się uwzględniając wyłącznie wydania w tłumaczeniu na język obcy, bez względu na język, w którym zostały wydane. Przy ustalaniu kolejności nakładów podstawowych dla wydań utworu w języku polskim nie uwzględnia się wydań utworu w tłumaczeniu.
3.
Jeżeli w jednej książce zamieszczony został tekst utworu w kilku językach, autor otrzymuje wynagrodzenie tylko za tekst w jednym języku, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli jednym z tych języków jest język polski, autor otrzymuje wynagrodzenie za tekst w języku polskim.
Za dokonanie przekładu zabytków językowych, utworów pisanych dialektem i gwarą, z języków martwych i języków afroazjatyckich lub przekładu na te języki tłumacz otrzymuje jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe określone w umowie w wysokości 10% do 30% wynagrodzenia za pierwszy nakład podstawowy. Wynagrodzenie to wypłaca się po przyjęciu utworu.
Za wykonanie zmian (np. poprawek, skrótów, uzupełnień) do drugiego lub dalszych wydań utworu autorowi należy się odrębne, jednorazowe wynagrodzenie w wysokości umówionej z wydawcą, zależnej od wkładu pracy.
1.
Wynagrodzenie autora za pierwszy nakład podstawowy pierwszego wydania płatne jest w następujący sposób:
1)
25% wynagrodzenia przewidzianego w umowie - w terminie 15 dni od daty podpisania umowy,
2)
do 90% wynagrodzenia obliczonego według przyjętej objętości utworu - w terminie 15 dni od daty przyjęcia utworu, z potrąceniem zaliczki wypłaconej zgodnie z pkt 1,
3)
pozostałą część wynagrodzenia - w terminie 30 dni od daty przystąpienia do rozpowszechniania utworu.
2.
Wydawca może wypłacić autorowi całość wynagrodzenia za pierwszy nakład podstawowy pierwszego wydania w terminie 15 dni od daty przyjęcia utworu o objętości do 4 arkuszy autorskich prozy lub do 200 linijek poezji.
3.
Wynagrodzenie autora za drugi i dalsze nakłady podstawowe w pierwszym wydaniu płatne jest w terminie 30 dni od daty przystąpienia do rozpowszechniania utworu.
4.
Wynagrodzenie autora za drugie lub dalsze wydania utworu płatne jest w następujący sposób:
1)
jeżeli utwór wydawany jest bez zmian - 90% wynagrodzenia obliczonego za pierwszy nakład podstawowy tego wydania w terminie 15 dni od daty podpisania umowy, pozostałą część wynagrodzenia - w terminie 30 dni od daty przystąpienia do rozpowszechniania utworu,
2)
jeżeli wprowadzane są zmiany w stosunku do poprzedniego wydania, stosuje się odpowiednio ust. 1.
1.
Każdy nakład podstawowy może być drukowany przez wydawcę w kilku seriach, z zastrzeżeniem, że ukończenie druku ostatniej serii danego wydania nie może nastąpić po upływie dwóch lat od dnia przystąpienia od rozpowszechniania pierwszej serii. Wynagrodzenie za cały nakład podstawowy wydawca wypłaca w terminie 30 dni od daty przystąpienia do rozpowszechniania pierwszej serii danego nakładu podstawowego.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dla utworu ustalony jest nakład jednorazowy.
W umowie powinny być określone terminy dostarczenia całości utworu przez autora, przyjęcia utworu oraz ukończenia druku utworu przez wydawcę.
1.
Jeżeli autor nie dostarczy utworu w umówionym terminie, wydawca może odstąpić od umowy po wyznaczeniu autorowi dodatkowego terminu na dostarczenie utworu, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym jego upływie. Odstąpienia od umowy lub wyznaczenia dodatkowego terminu wydawca jest obowiązany dokonać na piśmie.
2.
W razie odstąpienia od umowy z powodu niedostarczenia utworu autor obowiązany jest zwrócić wydawcy otrzymaną zaliczkę.
Wydawca jest obowiązany zawiadomić autora na piśmie o przyjęciu lub nieprzyjęciu utworu lub o uzależnieniu przyjęcia utworu od wykonania przez autora, w wyznaczonym jednocześnie terminie, zmian w tekście i materiale ilustracyjnym utworu, określonych przez wydawcę. Niewysłanie takiego zawiadomienia w terminie ustalonym w umowie na przyjęcie utworu uważa się za przyjęcie utworu.
1.
Okres przeznaczony na przyjęcie utworu przez wydawcę lub na stwierdzenie uzależnienia przyjęcia od dokonania zmian w utworze nie może przekraczać:
1)
dla poezji, prozy z zakresu literatury pięknej oraz aktualnej literatury społeczno-politycznej do 10 arkuszy autorskich - 6 tygodni, a jeżeli objętość utworu przekracza 10 arkuszy autorskich - dodatkowo 1 miesiąca dla każdych rozpoczętych 10 arkuszy,
2)
dla innych utworów, z wyjątkiem podręczników szkolnych, o objętości do 30 arkuszy autorskich - 6 miesięcy,
3)
dla podręczników szkolnych i innych utworów o objętości ponad 30 arkuszy autorskich - 9 miesięcy.
2.
W razie dokonania przez autora zmian w utworze okres przeznaczony na przyjęcie poprawionego utworu nie może przekraczać połowy okresu przewidzianego w ust. 1.
3.
Bieg terminu przyjęcia utworu liczy się od dnia dostarczenia wydawcy całości utworu przez autora. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio w wypadku przewidzianym w ust. 2.
1.
W razie nieprzyjęcia utworu przez wydawcę, odmowy autora dokonania zmian w tym utworze określonych przez wydawcę lub niewykonania ich w wyznaczonym terminie wydawca może odstąpić od umowy, z tym zastrzeżeniem, że suma pierwszej zaliczki w wysokości 25% wynagrodzenia obliczonego według dostarczonej objętości utworu nie podlega zwrotowi.
2.
Na żądanie autora wydawca jest obowiązany uzasadnić nieprzyjęcie utworu.
1.
Wydawca ma prawo dokonywania koniecznych zmian utworu wynikających z opracowania redakcyjnego.
2.
Dokonywanie przez wydawcę zmian, o których mowa w ust. 1, po korekcie autorskiej wymaga porozumienia z autorem.
1.
Okres przeznaczony na wydrukowanie utworu nie może przekraczać:
1)
przy druku utworów naukowych - dwóch lat,
2)
przy druku wszystkich innych utworów - jednego roku,

licząc od dnia przyjęcia utworu przez wydawcę, z wyjątkiem podręczników szkolnych, przy których termin ten liczy się od dnia uzyskania przez wydawcę aprobaty właściwego naczelnego organu administracji państwowej.

2.
Przy druku utworów wymagających wyjątkowo dużego wkładu pracy redakcyjnej lub technicznej strony mogą ustalić inny termin ukończenia druku.
1.
Jeżeli w umówionym terminie druk utworu nie został zakończony, wydawca obowiązany jest w terminie 15 dni od upływu tego terminu wypłacić autorowi pozostałą część wynagrodzenia za pierwszy nakład podstawowy danego wydania. W takim wypadku autor, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej rocznego terminu udzielonego wydawcy na dokończenie druku.
2.
Jeżeli po ukończeniu druku w umówionym terminie wydawca w ciągu jednego miesiąca nie przystąpi do rozpowszechniania utworu, obowiązany jest w terminie 15 dni od upływu tego terminu wypłacić autorowi pozostałą część wynagrodzenia. W takim wypadku autor może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie co najmniej rocznego terminu dodatkowego, udzielonego wydawcy na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.
Jeżeli przedmiotem umowy wydawniczej jest wydanie utworu, za które autor na podstawie poprzedniej umowy wydawniczej zawartej z tym samym lub innym wydawcą, pomimo niewydania utworu, otrzymał pełne wynagrodzenie, autorowi należy się za pierwszy nakład podstawowy tego wydania 50% wynagrodzenia. Przy drugim i dalszych nakładach podstawowych stosuje się degresję określoną w § 6, obliczoną od 100% wynagrodzenia.
1.
Wydawca może wprowadzić postanowienia o karach umownych za niedostarczenie przez autora utworu w umówionym terminie lub niedokonanie zmian określonych przez wydawcę - do umów wydawniczych na następujące rodzaje utworów:
1)
wstępy, przedmowy, posłowia, komentarze, przypisy, indeksy, bibliografie,
2)
podręczniki szkolne,
3)
inne utwory, których celowość wydania wymaga wydrukowania ich w określonym terminie.
2.
Kara umowna w wypadkach przewidzianych w ust. 1 wynosi 0,2% za każdy dzień zwłoki, przy czym za podstawę obliczenia przyjmuje się wynagrodzenie autora za jeden nakład podstawowy, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia.
Minister Kultury i Sztuki może:
1)
uzupełniać tabelę wynagrodzeń autorskich nowymi rodzajami utworów,
2)
udzielać wydawcom w indywidualnych, uzasadnionych wypadkach zezwoleń na zastosowanie innych zasad i stawek określania wynagrodzeń oraz zasad zawierania i wykonywania umów niż przewidziane w rozporządzeniu.
1.
Rozporządzenie stosuje się do umów o pierwsze i dalsze wydania utworów, zawartych po dniu 1 stycznia 1979 r.
2.
Rozporządzenie stosuje się również, za zgodą stron, do nie wykonanych umów o wydanie podręczników szkolnych do przedmiotów ogólnokształcących, zawartych przed dniem 1 stycznia 1979 r.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1972 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania autorów oraz zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie dzieł w formie książkowej (Dz. U. Nr 40, poz. 259).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1.

  2 TABELA WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH

Poz.Rodzaj utworuNakład podstawowy w tys. egz.Jednostka obliczeniowaStawka wynagrodzenia w złotychUwagi oraz szczególne wskaźniki ustalania wynagrodzeń
123456
1Dział I – Literatura piękna10a.a.5.000–15.000Przy wydaniach w nakładzie 200 tys. egz. i większym stosuje się nakład podstawowy 40 tys. egz.
Proza literacka
2Literatura sensacyjno-rozrywkowa20a.a.4.000–9.000Przy wydaniach w nakładzie 200 tys. egz. i większym stosuje się nakład podstawowy 40 tys. egz.
3Nowela, szkic, opowiadanie, esej o objętości ponad 0,2 do 1 a.a.10utwór4.000–14.0001) Przy wydaniach w nakładzie 200 tys. egz. i większym stosuje się nakład podstawowy 40 tys. egz.
2) Dotyczy utworu wydanego w oddzielnej książce lub w zbiorze utworów różnych autorów
4Drobny utwór literacki prozą do 0,2 a.a.10utwór100–3.0001) Do utworu dla dzieci stosuje się nakład podstawowy 20 tys. egz.
2) Jeżeli utwór został zamieszczony w utworze innego rodzaju, stosuje się nakład podstawowy właściwy dla utworu, w którym został zamieszczony
5Poezja5linijka25–55
6Proza poetycka5wiersz obliczeniowy25–45
7Drobny utwór poetycki do 8 linijek5utwór200–600Do utworu dla dzieci stosuje się nakład podstawowy 20 tys. egz.
8Tekst pieśninakład jednorazowyutwór1.500–4.000
9Utwór sceniczny:

proza

poezja

nakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczościa.a.

linijka

stawka właściwa dla danego rodzaju twórczości
10Poezja dla dzieci20linijka25–50Przy wydaniach w nakładzie 200 tys. egz. i większym stosuje się nakład podstawowy 75 tys. egz.
11Drobny utwór dla dzieci o objętości:40utwór3.000–12.0001) Dotyczy utworu wydawanego w oddzielnej książce
proza do 0,5 a.a.

poezja do 150 linijek

2) Przy wydaniach w nakładzie 200 tys. egz. i większym stosuje się nakład podstawowy 75 tys. egz.
12a) Wybór z utworów

jednego autora

b) Wybór z utworów

jednego autora o

objętości do 5 a.a.

nakład jednorazowya.a.

ryczałt

500–1.200

3.000–6.000

1) Do lit. a) i b):

za dostarczenie maszynopisu wyboru przysługuje ekwiwalent według obowiązujących stawek za maszynopisanie

2) Do lit. a) i b):

degresja za następne wydania: 50%, 40%, 30%

3) Do lit. b):

dotyczy wyboru wydawanego w oddzielnej książce

13a) Wybór z utworów kilku

autorów

b) Wybór z utworów kilku

autorów o objętości do

5 a.a.

nakład jednorazowya.a.

ryczałt

500–2.000

4.000–10.000

1) Do lit. a) i b):

za dostarczenie maszynopisu wyboru przysługuje ekwiwalent według obowiązujących stawek za maszynopisanie

2) Do lit. a) i b):

degresja za następne wydania: 50%, 40%, 30%

3) Do lit. b):

ryczałt dotyczy wyboru wydawanego w oddzielnej książce

14Wybór:nakład jednorazowyDo lit. a) i b): degresja za następne wydania: 50%, 40%, 30%
a) aforyzmów, przypisów,

haseł itp.

utwór20–100
b) tekstów nie

publikowanych w

jakiejkolwiek formie

drukiem po dniu 22

lipca 1944 r.

a.a.1.200–5.000
15Adaptacja utworu literackiegonakład właściwy dla utworu będącego wynikiem adaptacjia.a.2.000–6.000Przeróbka na utwór literacki innego rodzaju
16Opracowanie literackienakład jednorazowya.a.1.500–3.000Nadanie tekstowi formy literackiej przez wprowadzenie istotnych zmian kompozycyjnych oraz stylistycznych i językowych
17Obrazkowa książka – zabawka dla dziecinakład jednorazowya.a.3.000–10.000Scenariusz, łącznie z makietą książki, szkicami ilustracji, planszami, opisem gier i zabaw, oraz tekst
18Komiksnakład jednorazowystrona400–1.5001) Tekst, scenopis, szkice ilustracji oraz wskazówki dla grafika
2) Strona bez względu na format i liczbę zamieszczonych elementów obrazkowych
3) Historyjkę obrazkową do jednej strony liczy się za pełną stronę
19Gry logiczne:nakład jednorazowy
a) oryginalna plansza do

gry strategicznej lub

losowej wraz z opisem

utwór800–3.500
b) zagadka, krzyżówka,

rebus, logogryf, gra

obrazkowa wraz z

opisem

utwór200–1.000
Dział II – Literatura naukowa, popularnonaukowa, zawodowa, podręczniki i skrypty dla szkół wyższych
20Literatura naukowa5a.a.5.000–15.000W razie wydania utworu na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184) wynagrodzenie autora za pierwsze wydanie ustala się w wysokości od 5.000 do 6.000 zł za a.a.
21Opracowanie tekstów źródłowych i zabytków językowych:

a) drukowanych – ustalony

tekst

nakład jednorazowya.a.1.500–4.000Do lit. c):

objętość do 0,5 a.a. liczy się za 0,5 a.a., objętość ponad 0,5 a.a. do 1 a.a. liczy się za pełny arkusz autorski

b) rękopiśmienniczych i

ze starodruków –

ustalony tekst

a.a.2.000–5.500
c) aparat naukowya.a5.000–9.000
22Opracowanie tekstów z języków staroklasycznych i orientalnychnakład jednorazowya.a.

a.a.

2.000–5.000

5.000–9.000

1) Wyszukiwanie i ustalenie tekstu do tłumaczenia lub wydania w oryginale
a) ustalony tekst

b) aparat naukowy

2) Do lit. b):

objętość do 0,5 a.a. liczy się za 0,5 a.a., objętość ponad 0,5 a.a. do 1 a.a. liczy się za pełny arkusz autorski

23Krytyczne opracowanie tekstów z zakresu literatury:nakład jednorazowya.a.

a.a.

1.500–4.000

5.000–9.000

1) Ustalenie tekstu na podstawie kilku przekazów
a) ustalony tekst

b) aparat naukowy

2) Do lit. b):

objętość do 0,5 a.a. liczy się za 0,5 a.a., objętość ponad 0,5 a.a. do 1 a.a. liczy się za pełny arkusz autorski

24Adaptacja lub opracowanie utworunakład jednorazowya.a.1.000–2.500Degresja za następne wydania: 50%, 40%, 30%
25a) Komentarze, przypisy,

bibliografie

nakład jednorazowya.a.2.000–9.000
b) Indeksy, katalogi

rozumowane

a.a.1.500–8.000
26Wstępy krytyczne, przedmowy, posłowianakład jednorazowya.a.4.000–11.0001) Objętość do 0,25 a.a. liczy się za 0,25 a.a., objętość ponad 0,25 do 0,5 a.a. liczy się za 0,5 a.a., objętość ponad 0,5 do 1 a.a. liczy się za pełny arkusz autorski
2) W wyjątkowych wypadkach po przyjęciu utworu do 14.000 zł
27Zbiory przepisów prawnych i innych aktów normatywnychnakład jednorazowya.a.2.000–6.000
28Literatura popularnonaukowa10a.a.4.000–12.000Do utworu dla dzieci stosuje się nakład podstawowy 20 tys. egz.
29Literatura publicystyczna10a.a.3.000–11.000
30Materiały instruktażowe i informacyjne dla organizacji społecznych i gospodarczychnakład jednorazowya.a.3.000–6.000
31Literatura zawodowa na poziomie wyższym 10a.a.4.000–12.000
32Literatura zawodowa na poziomie średnim:a.a.3.000–10.000
– prawnoadministracyjna30
– techniczna10
– gospodarcza20
– rolnicza30
– leśna20
– medyczna30
– motoryzacyjna30
– radiotelewizyjna i

elektroniczna

30
– kultura fizyczna i

turystyka

20
33Literatura popularna:a.a.3.000–10.000
– prawnicza30
– techniczna20
– rolnicza100
– leśna30
– medyczna100
– motoryzacyjna50
– radiotelewizyjna i

elektroniczna

50
– kultura fizyczna i

turystyka

20
– społeczno-gospodarcza30
– historyczna30
– kulturalno-oświatowa30
34Poradnik zawodowynakład jednorazowya.a.4.000–12.000Objętość do 0,5 a.a. liczy się za 0,5 a.a., objętość ponad 0,5 a.a. do 1 a.a. liczy się za pełny arkusz autorski
35Poradnik życia codziennegonakład jednorazowya.a.3.000–10.000Objętość do 0,5 a.a. liczy się za 0,5 a.a., objętość ponad 0,5 a.a. do 1 a.a. liczy się za pełny arkusz autorski
36Podręcznik dla szkół wyższych10a.a.5.000–15.000
37Materiały przygotowawcze dla kandydatów na studia wyższe oraz zbiory zadań i ćwiczeń i inne materiały dla szkół wyższychnakład jednorazowya.a.3.500–9.000
38a) Skrypty dla szkół

wyższych

nakład jednorazowya.a.3.000–12.000
b) Inne skryptya.a.2.000–5.000
Dział III – PodręcznikiDegresja za następne wydania 50%
39Podręczniki do szkolenia politycznego (poza systemem szkolnictwa)20a.a.4.000–10.000
40Podręczniki szkolne do przedmiotów ogólnokształcących:nakład jednorazowy
a) podręczniki do

przedmiotów do 30

godzin nauczania

ryczałt 20.000, 30.000,

40.000, 50.000,

60.000, 70.000

b) podręczniki do

przedmiotów powyżej 30

do 60 godzin nauczania

ryczałt 40.000, 50.000,

60.000, 70.000,

80.000, 100.000

c) podręczniki do

przedmiotów powyżej 60

do 90 godzin nauczania

ryczałt 60.000, 70.000,

80.000, 90.000,

110.000, 130.000

d) podręczniki do

przedmiotów powyżej 90

godzin nauczania

ryczałt 80.000, 90.000,

110.000, 130.000,

150.000, 170.000

41Podręczniki szkolne do przedmiotów zawodowych w szkołach wszystkich typów:nakład jednorazowy
a) podręczniki do

przedmiotów do 150

godzin nauczania

ryczałt 30.000, 35.000,

40.000, 50.000,

60.000, 70.000,

80.000, 100.000

b) podręczniki do

przedmiotów powyżej

150 do 250 godzin

nauczania

ryczałt 70.000, 80.000,

90.000, 100.000,

110.000, 130.000,

150.000, 170.000

c) podręczniki do

przedmiotów powyżej

250 do 350 godzin

nauczania

ryczałt 110.000, 120.000,

140.000, 160.000,

180.000, 200.000,

220.000

d) podręczniki do

przedmiotów powyżej

350 godzin nauczania

a.a.Stawka właściwa dla literatury zawodowej na poziomie średnim
42Książki pomocnicze dla uczniów szkół wszystkich typów40a.a.4.000–9.000W wyjątkowych wypadkach po przyjęciu utworu do 11.000 zł
43Podręczniki i książki pomocnicze pozaszkolnenakład jednorazowya.a.4.000–9.000W wyjątkowych wypadkach po przyjęciu utworu do 12.000 zł
44Dział IV – Encyklopedie i słownikiDo lit. b):

wynagrodzenie jednorazowe

Encyklopedie, leksykony, słowniki encyklopedyczne:
a) dzieło autorskie50a.a.6.000–14.000
wiersz obliczeniowy7,50–17,50
b) dzieło zbiorowea.a.10.000–24.000
wiersz obliczeniowy12,50–30
45Słowniki jedno- i wielojęzyczne:Do lit. b):

wynagrodzenie jednorazowe

a) dzieło autorskie50a.a.6.000–11.000
wiersz obliczeniowy7,50–14
b) dzieło zbiorowea.a.6.500–20.000
wiersz obliczeniowy8–25
46Słowniki specjalistyczne jedno- i wielojęzyczne:

a) definicja pojęcia

b) przekład definicji

c) termin wyjściowy

d) odpowiednik polski

e) odpowiednik w języku

obcym

50definicja

definicja

termin

termin

termin

30–65

20–50

4,00–7,00

4,00–6,00

6,00–9,00

1) Nakład podstawowy 50 tys. egz. dotyczy dzieł autorskich; przy dziełach zbiorowych stosuje się wynagrodzenie jednorazowe bez względu na wysokość nakładu i liczbę wydań
2) Do lit. c):

termin wyjściowy obcy z podaniem źródła

3) Do lit. c), d) i e):

za uzupełnienie materiału stawki mogą być podwyższone do 100%

4) Do lit. e):

z podaniem źródła

47Słowniki ortograficzne i poradniki językowe języka polskiego50a.a.

wiersz obliczeniowy

5.000–16.000

8–20

48Dział V – Tłumaczenie z języka obcego na język polskiDo lit. b) i c):

przy wydaniach w nakładzie 200 tys. egz. i większym stosuje się nakład podstawowy 40 tys. egz.

A. Literatura piękna
Tłumaczenie prozy literackiej:

a) tłumaczenie arcydzieł

światowej literatury

b) tłumaczenie literatury

10

10

a.a.

a.a.

4.000–7.500

3.000–6.000

c) tłumaczenie literatury

rozrywkowej i

sensacyjno-przygodowej

20a.a.2.500–4.000
49Tłumaczenie drobnego utworu prozą dla dzieci o objętości do 0,5 a.a.40utwór2.000–4.000Dotyczy utworu wydawanego w oddzielnej książce
50Tłumaczenie poezji5linijka25–50
51Tłumaczenie poezji dla dzieci20linijka25–45
52Tłumaczenie prozy poetyckiej5wiersz obliczeniowy25–40
53Tłumaczenie drobnego utworu poetyckiego do 8 linijek5utwór150–500Do utworu dla dzieci stosuje się nakład podstawowy 20 tys. egz.
54Tłumaczenie drobnego utworu poetyckiego dla dzieci do 150 linijek40utwór2.500–8.000Dotyczy utworu wydawanego w oddzielnej książce
55Tłumaczenie tekstu pieśninakład jednorazowyutwór1.500–4.000
56Tłumaczenie utworu scenicznego:nakład jednorazowyWynagrodzenie jednorazowe
a) tłumaczenie prozya.a.4.000–7.000
b) tłumaczenie poezjilinijka25–50
c) tłumaczenie prozy

poetyckiej

wiersz obliczeniowy25–45
57Tłumaczenie filologiczne poezji dla dalszego opracowania poetyckiegolinijka poezji oryginalnej6–12
58B. Literatura naukowa, popularnonaukowa, zawodowa, podręczniki, encyklopedienakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczościa.a.3.000–7.500
Tłumaczenie literatury naukowej, zawodowej oraz podręczników dla szkół wyższych (skryptów)
59Tłumaczenie literatury popularnonaukowej10a.a.2.500–5.000Do utworu dla dzieci stosuje się nakład podstawowy 20 tys. egz.
60Tłumaczenie literatury zawodowej, popularnej i poradników na poziomie średnim i niższymnakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczościa.a.2.500–5.000
61Tłumaczenie materiałów instruktażowych i informacyjnychnakład jednorazowya.a.2.000–4.000Degresja za następne wydania: 30%, 20%
62Tłumaczenie literatury publicystycznej10a.a.2.000–4.500
63Dział VI – Tłumaczenie z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na inny język obcynakład jednorazowya.a.4.000–8.000
Tłumaczenie prozy literackiej
64Tłumaczenie drobnego utworu prozą dla dzieci o objętości do 0,5 a.a.nakład jednorazowyutwór3.000–6.000Dotyczy utworu wydawanego w oddzielnej książce
65Tłumaczenie poezjinakład jednorazowylinijka25–55
66Tłumaczenie literatury naukowej, zawodowej i popularnonaukowej na poziomie wyższym oraz podręczników dla szkół wyższych (skryptów)nakład jednorazowya.a.4.000–8.000W wyjątkowych wypadkach po przyjęciu utworu z zakresu literatury naukowej do 9.000 zł
67Tłumaczenie literatury popularnonaukowejnakład jednorazowya.a.3.000–7.000
68Tłumaczenie literatury zawodowej na poziomie średnim oraz literatury popularnejnakład jednorazowya.a.3.000–6.500
69Tłumaczenie literatury publicystycznejnakład jednorazowya.a.3.000–6.500
Uwaga: 1. Skrót a.a. oznacza arkusz autorski.

2. Wynagrodzenie jednorazowe oznacza wynagrodzenie bez względu na liczbę wydań i wielkość nakładów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2.

WZORCOWA UMOWA WYDAWNICZA Z AUTOREM UTWORU ORYGINALNEGO1)1a)

Dnia ........... 19...... r. w .............................

pomiędzy ................... z siedzibą w ..................

ul. ..............................., zwanym dalej "Wydawcą", w którego imieniu działają:

1) ........................... 2) ..........................

a Ob. ..................... zam. ...........................

............................................................

zwanym dalej "Autorem", została zawarta umowa następującej

treści:

§ 1.2) 1. Autor zobowiązuje się napisać (oświadcza, że

napisał) utwór .............................................

(rodzaj utworu)

pt. ........................................................

o objętości ......... arkuszy autorskich. Tytuł utworu może być zmieniony za obopólnym porozumieniem.

2. Autor zobowiązuje się ponadto wykonać (oświadcza, że

wykonał):

1) ................ ilustracji w formacie .................,

(liczba)

tj. około ........... arkuszy autorskich,

2) .............. szkiców ilustracji w formacie ...........,

(liczba)

tj. około ........... arkuszy autorskich.

3. Autor zobowiązuje się dostarczyć w terminie do dnia ..... całość utworu, w tym tekst w ......... egz., ilustracje oraz szkice ilustracji.

§ 2.3) Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do tego

utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i przenosi na Wydawcę wyłączne prawo wydawania tego utworu

drukiem w formie książkowej, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

§ 3. Autor zobowiązuje się dostarczyć utwór wykonany pod

względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganymi przy wydawaniu tego rodzaju utworów w formie książkowej oraz zgodnie z załączonymi do niniejszej umowy programem, konspektem i wytycznymi Wydawcy.

§ 4.4) Utwór powinien obejmować tekst podstawowy, ilustracje w formie nadającej się do ostatecznego opracowania w celach reprodukcyjnych, szkice ilustracji w formie nadającej się do opracowania na ich podstawie ilustracji przez innego twórcę, spis treści, wykaz rysunków oraz tablic, indeks nazwisk, wykazy określeń, skrótów, bibliografię ...............................................

............................................................

............................................................

§ 5. Autor dostarczy maszynopis utworu wykonany na papierze piśmiennym formatu A4 jednostronnie z interlinią i marginesem szerokości 35 mm z lewej strony i zawierający 30 wierszy (60 znaków w wierszu łącznie z odstępami) na jednej stronie maszynopisu, dołączając do niego pisemne wyjaśnienia niezbędne do należytego przygotowania utworu do wydania.

§ 6. Autor zobowiązuje się opracować i dostarczyć, w

terminie określonym w § 1 ust. 3, wytyczne do zilustrowania

utworu lub koncepcję ilustracji oraz dokonać oceny ilustracji, których sam nie wykonał.

§ 7. Liczbę egzemplarzy utworu w poszczególnych wydaniach

oraz sposób wydania i cenę katalogową egzemplarza ustala

Wydawca.

§ 8.5) 1. Stawkę wynagrodzenia Autora za jeden arkusz

autorski utworu strony ustalają w wysokości ............. zł

(słownie ............................................... zł)

przy nakładzie podstawowym (jednorazowym) w liczbie egzemplarzy ................, zgodnie z poz. ............... tabeli wynagrodzeń autorskich, stanowiącej załącznik nr 1 do

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w

sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o

wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek

wynagradzania za te utwory (Dz. U. Nr 3, poz. 8), zwanej dalej "tabelą".

2. Wynagrodzenie autora za pierwszy nakład podstawowy

(jednorazowy) .......... wydania (kolejny nakład ..........)

wyniesie około ............... zł przy stawce .......... zł,

tj.............% od stawki ustalonej w ust. 1.

3. Wynagrodzenie za pierwszy nakład podstawowy (jednorazowy) wypłacone zostanie w sposób następujący:

1) 25% umówionego wynagrodzenia, tj. kwota .............. zł

(słownie .................... zł), w ciągu 15 dni od dnia

podpisania umowy,

2) ............% wynagrodzenia obliczonego według przyjętej

objętości utworu w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia utworu

z potrąceniem zaliczki wypłaconej zgodnie z pkt 1,

3) pozostała część wynagrodzenia, wynikająca z ostatecznego

rozliczenia, w ciągu 30 dni od dnia przystąpienia do

rozpowszechniania utworu.

4. W razie wydania utworu w liczbie egzemplarzy większej niż jeden nakład podstawowy wynagrodzenie za następne nakłady podstawowe .............. wydania płatne jest w całości przy ostatniej wypłacie za pierwszy nakład podstawowy. Wynagrodzenie za dalsze nakłady podstawowe ustala się przyjmując za podstawę ...........% przy drugim, ............% przy trzecim, ........% przy czwartym i dalszych nakładach tego wydania stawki określonej w ust. 1, stosownie do § ......... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory (Dz. U. Nr 3, poz. 8), zwanego dalej "rozporządzeniem",

zgodnie z poz. ..... tabeli, z wyjątkiem szkiców ilustracji,

za które nie przysługuje wynagrodzenie za następne nakłady

podstawowe i wydania utworu.

5. W razie drukowania nakładu podstawowego w kilku seriach wydawca jest obowiązany ukończyć druk ostatniej serii przed upływem dwóch lat od dnia przystąpienia do rozpowszechniania

pierwszej serii. Pozostała część wynagrodzenia (ust. 3 pkt 3) płatna jest w ciągu 30 dni od dnia przystąpienia do rozpowszechniania pierwszej serii.

§ 9.6) Wynagrodzenie Autora ustalone w § 8 ust. 1 obejmuje należność za:

1) napisanie i dostarczenie utworu w umówionej postaci,

2) przeniesienie prawa wydania utworu w zakresie ustalonym w

umowie,

3) opracowanie i dostarczenie wytycznych do zilustrowania

utworu lub koncepcji ilustracji,

4) ocenę materiału ilustracyjnego, którego autor sam nie

wykonał,

5) wykonanie korekty autorskiej.

6) wykonanie i przeniesienie prawa wydania ilustracji, o

których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,

7) wykonanie szkiców ilustracji i udzielenie zezwolenia na

wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie

wydawania ilustracji opracowanych na ich podstawie.

§ 10. Autor oprócz wynagrodzenia otrzyma ................

egzemplarzy autorskich książki (............... egz. odbitek

utworu) nie przeznaczonych do sprzedaży. Egzemplarzy tych nie wlicza się do wysokości nakładu, od którego oblicza się

wynagrodzenie Autora.

§ 11. Wydawcy przysługuje prawo wykonania bez wynagrodzenia Autora ............... egzemplarzy dodatkowych przeznaczonych na cele upowszechniania i propagandy utworu, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184).

§ 12.1. Jeżeli Autor przewiduje, że nie będzie mógł

dotrzymać umówionego terminu dostarczenia utworu, powinien

zawiadomić o tym niezwłocznie Wydawcę, proponując ustalenie

nowego terminu. Wydawca powinien udzielić Autorowi odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. Jeżeli Autor nie dostarczy utworu w umówionym terminie, Wydawca może odstąpić od umowy po wyznaczeniu Autorowi na piśmie dodatkowego terminu dostarczenia utworu, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym jego upływie.

3. W razie odstąpienia od umowy z powodu niedostarczenia

utworu w umówionym terminie Autor obowiązany jest zwrócić

Wydawcy otrzymaną zaliczkę.

§ 13. Wydawca obowiązany jest zawiadomić Autora na piśmie w ciągu ......... tygodni - miesięcy, licząc od dnia dostarczenia całości utworu, o przyjęciu lub nieprzyjęciu utworu lub o uzależnieniu przyjęcia utworu od wykonania przez Autora zmian określonych przez Wydawcę w terminie wyznaczonym w tym samym piśmie. Niewysłanie takiego zawiadomienia w powyższym terminie

uważa się za przyjęcie utworu.

§ 14.1. Jeżeli Wydawca uzależni przyjęcie utworu od

wprowadzenia przez Autora określonych zmian, Autor obowiązany jest, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wydawcy, odpowiedzieć na piśmie, czy wykona zmiany w terminie wyznaczonym przez Wydawcę. Niewysłanie takiej odpowiedzi w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody przez Autora.

2. Wydawca powinien dokonać oceny zmienionego utworu i

zawiadomić Autora na piśmie o przyjęciu lub nieprzyjęciu utworu w ciągu .............. tygodni - miesięcy od dnia dostarczenia zmienionego utworu. Niewysłanie takiego zawiadomienia w powyższym terminie uważa się za przyjęcia utworu.

§ 15.7) 1. W razie nieprzyjęcia utworu przez Wydawcę, odmowy Autora dokonania określonych przez Wydawcę zmian utworu lub niewykonania ich w wyznaczonym terminie Wydawca może odstąpić od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy pierwsza zaliczka przepada na rzecz Autora, z tym zastrzeżeniem, że gdy suma wypłaconej zaliczki przekracza 25% wynagrodzenia obliczonego według dostarczonej objętości utworu, Autor obowiązany jest do zwrotu nadwyżki.

3. Na żądanie Autora Wydawca jest obowiązany uzasadnić

nieprzyjęcie utworu.

§ 16.1. Wydawca ma prawo dokonywania koniecznych zmian

utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.

2. Dokonywanie przez Wydawcę zmian określonych w ust. 1 po korekcie autorskiej wymaga porozumienia z Autorem.

§ 17.1. Wydawca obowiązany jest zawiadomić Autora na piśmie o przybliżonym terminie korekty autorskiej. Autor obowiązany jest w terminie 3 dni po otrzymaniu zawiadomienia odpowiedzieć Wydawcy, czy korekty dokona osobiście, czy też do jej dokonania upoważnia osobę trzecią, której imię, nazwisko i adres jednocześnie wskazuje. Wydawca może zażądać od Autora wykonania korekty na maszynopisie gwarancyjnym, a Autor obowiązany jest to żądanie uwzględnić.

2. Wykonanie korekty autorskiej oraz zwrot całości utworu po korekcie powinny nastąpić nie później niż po upływie liczby dni odpowiadającej liczbie arkuszy autorskich utworu, przyjmując jeden dzień na jeden arkusz autorski i licząc od dostarczenia tekstu do korekty Autorowi lub osobie przez niego upoważnionej.

3. Odmowę wykonania korekty autorskiej lub nieodesłanie

korekty w dodatkowym, wyznaczonym przez Wydawcę terminie, uważa się za udzielenie przez Autora zgody na wydanie utworu w postaci przesłanej do korekty.

4. Jeżeli na skutek niewykonania korekty w terminie przez

Autora lub osobę przez niego upoważnioną Wydawca poniósł

stratę. Autor obowiązany jest do jej wyrównania.

§ 18. Autor ponosi koszty zawinionych przez siebie zmian

dokonanych w utworze po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 3%.

§ 19. Wydawca obowiązany jest z chwilą zakończenia druku

zawiadomić Autora na piśmie o liczbie wykonanych egzemplarzy.

§ 20.8) Wydawca obowiązany jest zakończyć druk utworu w

ciągu ...................., licząc od dnia przyjęcia utworu.

§ 21.1. Jeżeli w umówionym terminie druk utworu nie zostanie zakończony, Wydawca obowiązany jest w ciągu 15 dni od upływu tego terminu wypłacić Autorowi pozostałą część wynagrodzenia za pierwszy nakład podstawowy.

2. W wypadku określonym w ust. 1 Autor zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia może odstąpić od umowy dopiero po

bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej rocznego,

terminu udzielonego Wydawcy na dokończenie druku.

§ 22.1. Wydawca obowiązany jest, odstępując z przyczyn

niezależnych od Autora:

1) od wydania utworu przed zakończeniem druku - zapłacić

Autorowi pozostałą cześć wynagrodzenia za pierwszy nakład

podstawowy,

2) od wydania utworu po zakończeniu druku lub od jego

rozpowszechnienia - zapłacić Autorowi pozostałą część

wynagrodzenia za pierwszy nakład podstawowy oraz

wynagrodzenie za dalsze wydrukowane nakłady.

2. W wypadkach określonych w ust. 1 Autorowi nie przysługuje odszkodowanie za samo odstąpienie od wydania lub od rozpowszechniania utworu.

§ 23.1. Wydawca obowiązany jest zawiadomić Autora o zamiarze drukowania następnego wydania. Brak pisemnego sprzeciwu Autora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia uważa się za zgodę Autora na nowe wydanie, za które wynagrodzenie zostanie ustalone według stawki określonej w § 8 ust. 1.

2. Jeżeli Autor w terminie określonym w ust. 1 sprzeciwi się następnemu wydaniu utworu, umowa ulega rozwiązaniu, a stronom nie przysługuje z tego tytułu prawo do jakichkolwiek roszczeń.

3. Wynagrodzenie Autora za drugie i dalsze wydania utworu

płatne jest w następujący sposób:

1) w razie wydawania utworu bez zmian:

a) 90% wynagrodzenia za pierwszy nakład podstawowy danego

wydania w ciągu 15 dni od podpisania umowy lub

uzyskania zgody Autora na nowe wydanie,

b) pozostała cześć wynagrodzenia w ciągu 30 dni od daty

przystąpienia do rozpowszechniania utworu,

2) w razie wprowadzenia zmian do utworu stosuje się

odpowiednio

§ 8 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

§ 24.9) Jeżeli Wydawca po wyczerpaniu nakładu oświadczy, że nie zamierza drukować nowego wydania lub nie przystąpi do druku nowego wydania w ciągu 6 miesięcy od dnia wezwania go przez Autora, Autorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 25. Wydawcy przysługuje prawo przeniesienia na osobę

trzecią uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 26. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej. Wymianę pism między stronami, jeżeli wynika z nich jednoznacznie, jaką zmianę lub uzupełnienie umowy strony ustaliły, uważa się za zachowanie formy pisemnej.

§ 27. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy rozporządzenia.

§ 28. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej

umowy rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo właściwe w

siedzibie Wydawcy.

§ 29. Umowa sporządzona zostaje w .......... jednobrzmiących egzemplarzach ....... dla Wydawcy i ........ dla Autora.

AUTOR WYDAWCA

........................... .....................

Postanowienia dodatkowe:

1) .........................................................

.........................................................

.........................................................

2) .........................................................

.........................................................

.........................................................

3) .........................................................

.........................................................

.........................................................

AUTOR WYDAWCA

.......................... ........................

______

1) lub z tłumaczem albo autorem podręcznika

1a) W umowie o wznowienie utworu bez zmian nie zamieszcza się przepisów § 1 ust. 3, § 3-6, § 8 ust. 3 pkt 1, § 9 pkt 1 i 7, § 12-15, a w § 8 ust. 3 pkt 2 w wykropkowanym miejscu wpisuje się "90%"

2) W umowie z tłumaczem § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1.1. Tłumacz zobowiązuje się wykonać (oświadcza, że wykonał) tłumaczenie z języka ......... na język ......... utworu autora ......... pt......... o objętości ........ arkuszy autorskich.

2. Tłumacz zobowiązuje się dostarczyć w terminie do dnia ........ całość tłumaczenia w ........ egzemplarzach.

Wydawca zobowiązuje się do uzyskania zgody autora oryginału na wydanie tłumaczenia jego utworu."

3) W umowie wydawniczej z autorem podręcznika § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i przenosi na Wydawcę wyłączne prawo wydania tego utworu drukiem w formie książkowej w ............ wydaniach, z zastrzeżeniem postanowień § 15a i § 23 niniejszej umowy."

4) W umowie wydawniczej z autorem podręcznika szkolnego treść § 4 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust 2 w brzmieniu:

"2. Jeżeli utwór zawiera zadania z odpowiedziami, Autor jest obowiązany dołączyć do maszynopisu tok rozwiązania zadań."

5) W umowie wydawniczej:

1) z tłumaczem:

- w § 8 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 90% wynagrodzenia obliczonego według przyjętej objętości utworu w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia utworu z potrąceniem zaliczki wypłaconej zgodnie z pkt 1",

2) z autorem podręcznika szkolnego lub w razie zawarcia umowy o wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z § 9 rozporządzenia:

- w § 8 skreśla się ust 2, a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wynagrodzenie Autora za pierwszy nakład podstawowy w liczbie ........ egzemplarzy (za nakład jednorazowy) strony ustalają ryczałtowo na ......... zł (słownie ......... zł) bez względu na objętość utworu w arkuszach autorskich, zgodnie z poz. ........ tabeli."

6) W umowie z tłumaczem w § 9 skreśla się pkt 3, 4, 6 i 7.

7) W umowie wydawniczej z autorem podręcznika szkolnego po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a 1. Autor wyraża zgodę na to, że każde kolejne wydanie utworu wymaga aprobaty ........

2. W razie odstąpienia od wydania utworu z powodu odmowy lub cofnięcia aprobaty Autorowi nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenia za nie zrealizowane wydania ani odszkodowanie za samo odstąpienie od wydania."

8) W umowie wydawniczej z autorem podręcznika szkolnego § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Wydawca jest obowiązany zakończyć druk utworu w ciągu jednego roku, licząc od dnia uzyskania aprobaty ......... "

9) W umowie wydawniczej z autorem podręcznika szkolnego po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

"§ 24a. W razie zwłoki Autora w dostarczeniu całości utworu lub określonych przez Wydawcę zmian Wydawca ma prawo obciążyć Autora karą umowną w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, przyjmując za podstawę obliczenia wysokość wynagrodzenia Autora za nakład jednorazowy. Kara umowna nie może przewyższać 20% wynagrodzenia".

* Z dniem 29 czerwca 1981 r. stawki wynagrodzenia określone w nin. rozporządzeniu podwyższa się o 20%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1981 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory (Dz.U.81.15.68).
1 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1982 r. (Dz.U.82.42.277) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 1982 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1982 r. (Dz.U.82.42.277) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 22 grudnia 1982 r.

Z dniem 30 sierpnia 1984 r. w tabeli wynagrodzeń autorskich stawki wynagrodzenia podwyższa się o 20%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1984 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory (Dz.U.84.40.212).