Dział 3 - Wynagrodzenie za dodatkowe czynności. - Zasady zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1948 r.

DZIAŁ  III.

Wynagrodzenie za dodatkowe czynności.

§  38.
Profesorowie, docenci etatowi, adiunkci i asystenci mają prawo do wynagrodzenia za zlecone im przez radę wydziałową lub radę pedagogiczną czynności dodatkowe, a to wykłady i ćwiczenia z dziedzin nie wchodzących w ich zakres nauczania lub w zakres ich obowiązków normalnych.
§  39.
Wynagrodzenie za wykonywanie zajęć zleconych ustala się w następującej wysokości, określonej w stosunku miesięcznym za jedną godzinę tygodniowo:
za wykładyza ćwiczenia
a) w szkołach akademickich ................8%6%
uposażenia zasadniczego grupy 2
b) w szkołach wyższych zawodowych .........8%6%
uposażenia zasadniczego grupy 3
c) na roku wstępnym w szkołach:
akademickich ...........................7%-
uposażenia zasadniczego grupy 2
wyższych zawodowych ....................7%-
uposażenia zasadniczego grupy 3
d) za lektoraty ...........................6%6%
uposażenia zasadniczego grupy 2
e) na studiach wychowania fizycznego:za ćwiczenia cielesne,
1) pracownicy kwalifikowani ............5%
uposażenia zasadniczego grupy 2
2) pracownicy niekwalifikowani .........5%
uposażenia zasadniczego grupy 4.
§  40.
Wynagrodzenie za godziny pracy zleconej płatne jest:
a)
przez przeciąg 4 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez jeden pełny trymestr,
b)
przez przeciąg 6 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez jeden pełny semestr,
c)
przez przeciąg 8 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez dwa pełne trymestry,
d)
przez przeciąg 12 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez pełne dwa semestry lub trzy pełne trymestry.
§  41.
Przepisy §§ 39 i 40 mają zastosowanie również do pracowników kontraktowych, którym zlecono prowadzenie wykładów i ćwiczeń zleconych.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  42.
Profesorowie szkół wyższych zawodowych, pobierający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uposażenie grupy V, otrzymują uposażenie grupy 3, profesorowie szkół wyższych zawodowych pobierający uposażenie grupy VI, otrzymują uposażenie grupy 4.

Asystenci szkół wyższych zawodowych pobierający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uposażenie grupy VIII otrzymują uposażenie grupy 6, a asystenci pobierający dotychczas uposażenie grupy IX otrzymują uposażenie grupy 7.

§  43.
Minister Oświaty albo właściwy minister zalicza do odpowiedniej grupy uposażenia kierowników i samodzielnych pracowników naukowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych, kierowników archiwów i bibliotek naukowych oraz kustoszy, archiwistów, bibliotekarzy i asystentów archiwów i bibliotek naukowych.
§  44.
Zastępcy profesorów i wykładowcy Akademii Sztabu Generalnego mianowani na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 379), o ile nie dotyczy ich przepis art. 16 lit. b) dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137), otrzymują uposażenie: zastępcy profesorów grupy 3, a wykładowcy grupy 4.
§  45.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1948 r. Z dniem 1 lutego 1948 r. traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych wraz z późniejszymi zmianami, a to w odniesieniu do pracowników szkół wyższych, archiwów i bibliotek naukowych oraz zakładów i instytutów naukowo-badawczych, których uposażenie zostało uregulowane dekretem z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137).