Dział 2 - Dodatki lokalne, funkcyjne i służbowe. - Zasady zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1948 r.

DZIAŁ  II.

Dodatki lokalne, funkcyjne i służbowe.

Dodatki lokalne.

§  31.
Pracownikom nauki pełniącym służbę w m. st. Warszawie przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
w grupiemiesięcznie złotych
1750
2650
3580
4500
5450
6400
7380
8350
§  32.
Pracownikom nauki pełniącym służbę na terenie Ziem Odzyskanych z wyjątkiem powiatów bytomskiego, gliwickiego i zabrskiego, w mieście Gdyni i Gdańsku oraz w powiecie gdańskim przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
w grupiemiesięcznie złotych
11.700
21.400
31.250
41.100
5 950
6 850
7 800
8 750
§  33.
Dodatek lokalny nie przysługuje pracownikom nauki delegowanym do miejscowości, w których dodatek ten nie jest wypłacany.

Dodatki funkcyjne.

§  34.
Przyznaje się następujące dodatki funkcyjne:
a)
w szkołach akademickich:

Rektor szkoły akademickiej 10.000 zł

Prorektor szkoły akademickiej 6.000 zł

Dziekan wydziału szkoły akademickiej 4.000 zł

Kierownik opartego na własnym statucie oddziału lub studium 4.000 zł

Kierownik roku wstępnego 4.000 zł

b)
w szkołach wyższych zawodowych:

Rektor szkoły wyższej zawodowej 6.000 zł

Prorektor szkoły wyższej zawodowej 4.000 zł

Dziekan wydziału szkoły wyższej zawodowej 3.000 zł

Kierownik roku wstępnego 3.000 zł

Dodatki służbowe.

§  35.
Przyznaje się następujące dodatki służbowe:
a)
w szkołach akademickich:

Kierownik kliniki uniwersyteckiej 3.000 zł

Kierownik zakładu lub seminarium w szkole akademickiej 2.000 zł

b)
w szkołach wyższych zawodowych:

Kierownik warsztatu lub zakładu 2.000 zł

c)
w zakładach i instytutach naukowo-badawczych, w zakładach instytutów naukowo-badawczych oraz archiwach i bibliotekach naukowych:

Kierownik 4.000 do 6.000 zł

Kierownik oddziału 2.000 zł

§  36.
Przepisy o dodatku funkcyjnym stosuje się odpowiednio do dodatku służbowego. Można otrzymywać równocześnie tylko jeden dodatek służbowy. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków służbowych, służy uprawnionemu prawo wyboru.
§  37.
Dodatki służbowe ustala właściwa władza naczelna.