Dział 1 - Zasady zaszeregowania pracowników nauki. - Zasady zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1948 r.

DZIAŁ  I.

Zasady zaszeregowania pracowników nauki.

Przepisy dotyczące profesorów, docentów etatowych i pomocniczych sił naukowych, zatrudnionych w szkołach akademickich.

§  3.
Profesorowie zwyczajni otrzymują uposażenie grupy 1.
§  4.
Profesorowie nadzwyczajni otrzymują uposażenie grupy 2.
§  5.
Docenci etatowi otrzymują uposażenie grupy 3.
§  6.
Adiunkci, prosektorzy, konstruktorzy i obserwatorzy otrzymują uposażenie grupy 5. W razie uzyskania tytułu docenta, z dniem 1 stycznia następnego roku przyznaje się uposażenie grupy 4.
§  7.
Asystenci starsi otrzymują uposażenie grupy 6. W razie uzyskania tytułu docenta, z dniem 1 stycznia następnego roku przyznaje się uposażenie grupy 5.

Przepisy dotyczące profesorów, zastępców profesorów, nauczycieli zawodu i asystentów w szkołach wyższych zawodowych.

§  8.
Profesorowie zwyczajni otrzymują uposażenie grupy 2.
§  9.
Profesorowie, posiadający tytuł docenta, otrzymują uposażenie grupy 3.
§  10.
Profesorowie stali otrzymują uposażenie grupy 4 lub 3.
§  11.
Profesorowie tymczasowi i zastępcy profesorów otrzymują uposażenie grupy 4.
§  12.
Nauczyciele zawodu otrzymują uposażenie grupy 6, a po 20 latach służby uposażenie grupy 5.
§  13.
Asystenci z ukończonymi studiami wyższymi otrzymują uposażenie grupy 6 lub 7.
§  14.
Asystenci z nieukończonymi studiami wyższymi otrzymują uposażenie grupy 8.

Przepisy dotyczące nauczycieli przedmiotów pomocniczych w szkołach wyższych.

§  15.
Nauczyciele przedmiotów pomocniczych otrzymują uposażenie grupy 5.

Przepisy dotyczące pracowników zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

§  16.
Kierownicy i samodzielni pracownicy naukowi zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz kierownicy archiwów i bibliotek naukowych otrzymują uposażenie grupy 4, 3, 2 lub 1.
§  17.
Kustosze otrzymują uposażenie grupy 5 i mogą awansować do grupy 4.
§  18.
Archiwiści archiwów i bibliotekarze bibliotek naukowych otrzymują uposażenie grupy 6 i mogą awansować do grupy 5.
§  19.
Asystenci archiwów i bibliotek naukowych otrzymują uposażenie grupy 7 i mogą awansować do grupy 6.
§  20.
Adiunkci i asystenci zakładów i instytutów naukowo-badawczych otrzymują uposażenie według grup, podanych w §§ 6 i 7 niniejszego rozporządzenia.

Przepisy dotyczące pracowników pomocniczych naukowo-technicznych szkół wyższych, archiwów i bibliotek naukowych oraz zakładów i instytutów naukowo-badawczych.

§  21.
Pracownikami pomocniczymi naukowo-technicznymi są ci pracownicy, którzy wykonywują pracę o charakterze ściśle związanym z nauką.

Minister Oświaty w porozumieniu z właściwym ministrem i Ministrem Skarbu ustali warunki i rodzaje stanowisk, na których pracownicy pomocniczy naukowo-techniczni wykonywują pracę o charakterze ściśle związanym z nauką.

§  22.
Mechanicy precyzyjni z ukończoną praktyką zawodową i ukończoną szkołą średnią lub z dyplomem do nauczania zawodu (instruktorzy) otrzymują uposażenie grupy 6, a po 20 latach służby uposażenie grupy 5.
§  23.
Mechanicy precyzyjni z ukończoną praktyką zawodową, nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej, otrzymują uposażenie grupy 7, a po 20 latach służby uposażenie grupy 6.
§  24.
Ogrodnicy z ukończoną praktyką zawodową i ukończoną szkołą średnią otrzymują uposażenie grupy 6, a po 20 latach służby uposażenie grupy 5.
§  25.
Ogrodnicy z ukończoną praktyką zawodową, nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej, otrzymują uposażenie grupy 8, a po 20 latach służby uposażenie grupy 7.
§  26.
Laboranci, preparatorzy i konserwatorzy techniczni z ukończoną szkołą średnią lub egzaminem zawodowym otrzymują uposażenie grupy 7, a po ukończeniu 20 lat służby uposażenie grupy 6.
§  27.
Laboranci, preparatorzy i konserwatorzy techniczni, nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej, otrzymują uposażenie grupy 8, a po 20 latach służby uposażenie grupy 7.
§  28.
Dyplomowani pielęgniarze, rentgeniści i położne, zatrudnieni w klinikach uniwersyteckich, otrzymują uposażenie grupy 7, a po 20 latach służby uposażenie grupy 6.
§  29.
Pielęgniarze i rentgeniści nie posiadający dyplomu, a zatrudnieni w klinikach uniwersyteckich, otrzymują uposażenie grupy 8.

Przepisy ogólne.

§  30.
Pracownikom, wymienionym w § 12, 22-28 niniejszego rozporządzenia przysługiwać będzie wyższe uposażenie od dnia 1 stycznia następnego roku po ukończeniu przez nich 20 lat służby na tym stanowisku, które było podstawą zaszeregowania do grupy uposażenia w myśl niniejszego rozporządzenia.