[Wskazanie kandydata na członka organu nadzorczego przez organ administracji rządowej lub państwową osobę prawną] - Art. 19a. -... - Dz.U.2021.1933 t.j. - OpenLEX

Art. 19a. - [Wskazanie kandydata na członka organu nadzorczego przez organ administracji rządowej lub państwową osobę prawną] - Zasady zarządzania mieniem państwowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1933 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  19a.  [Wskazanie kandydata na członka organu nadzorczego przez organ administracji rządowej lub państwową osobę prawną]
1. 
Organ administracji rządowej lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania uprawnień przyznanych na podstawie postanowień statutu lub przepisów odrębnych, jako kandydata na członka organu nadzorczego spółki wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5.
2. 
W przypadku gdy członek organu nadzorczego spółki wskazany przez organ administracji rządowej lub państwową osobę prawną nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5, organ administracji rządowej lub państwowa osoba prawna niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie.