Zasady wynagradzania urzędników Urzędu Rady Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.44.229

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 1995 r.
w sprawie zasad wynagradzania urzędników Urzędu Rady Ministrów.

Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 541 oraz z 1994 r. Nr 136, poz. 704) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa zasady wynagradzania i awansowania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej urzędników Urzędu Rady Ministrów, zwanych dalej "urzędnikami".
2.
W zakresie nie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych, wydane na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
1.
Ustala się:
1)
tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej urzędników, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego określonych w relacji procentowej do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
tabelę stawek dodatku legislacyjnego określonych w relacji procentowej do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów może podwyższać miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w stopniu proporcjonalnym do wzrostu środków na wynagrodzenia.
1.
Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów może, w ramach posiadanych środków, przyznać urzędnikowi dodatek służbowy w wysokości do 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego lub legislacyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.
2.
Dodatek służbowy może być podwyższany w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
1.
Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów dokonuje przeszeregowania pracownika w ramach kategorii zaszeregowania i stawki dodatku funkcyjnego oraz legislacyjnego przewidzianego dla danego stanowiska, a także awansuje urzędnika na stanowisko wyższe od zajmowanego.
2.
Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów może, w uzasadnionych wypadkach, skrócić urzędnikowi wymagany okres pracy zawodowej na danym stanowisku.
1.
Dyrektorowi i wicedyrektorowi komórki prawnej zajmującej się prowadzeniem i kierowaniem pracami legislacyjnymi w Urzędzie Rady Ministrów przysługuje, niezależnie od dodatku funkcyjnego, dodatek legislacyjny w wysokości przewidzianej dla głównego legislatora w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów może przyznać, na czas określony, innym urzędnikom na stanowiskach równorzędnych pod względem wynagrodzenia ze stanowiskami wymienionymi w ust. 1, do których obowiązków należy opracowywanie projektów aktów prawnych, dodatek legislacyjny w wysokości przewidzianej dla starszego legislatora.
Stanowisko głównego legislatora, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zastępuje z dniem ogłoszenia rozporządzenia dotychczasowe stanowisko głównego specjalisty do spraw legislacji, z tym że urzędnikom zatrudnionym na tym stanowisku przysługuje od dnia 1 kwietnia 1995 r. wynagrodzenie przewidziane dla głównego legislatora.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ URZĘDNIKÓW URZĘDU RADY MINISTRÓW

Lp.StanowiskoKategoria

zaszeregowania

Stawka dodatkuWykształcenieLiczba lat pracy
123456
1dyrektor: departamentu, biura, gabinetu, sekretariatu Rady Ministrów (komórki równorzędnej), sekretarz Rady LegislacyjnejXIX-XXIfunkcyjnego do 10wyższe7
doradca Prezesa Rady Ministrów, doradca wiceprezesa Rady Ministrówfunkcyjnego do 9
2wicedyrektor: departamentu, biura, zespołu, gabinetu, sekretariatu Rady Ministrów (komórki równorzędnej), doradca ministra, główny księgowyXVIII-XXfunkcyjnego do 8wyższe7
główny legislator, kierownik redakcji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"legislacyjnego do 8wyższe prawnicze
3naczelnik wydziałuXVI-XVIIIfunkcyjnego do 6wyższe6
4starszy legislatorXV-XVIIIlegislacyjnego do 5wyższe prawnicze6
główny specjalistafunkcyjnego do 5wyższe
radca prawnywedług odrębnych przepisów
5starszy specjalistaXIII-XV-wyższe5
6legislatorXII-XIVlegislacyjnego do 2wyższe prawnicze, aplikacja legislacyjna2
specjalista-wyższe4
7starszy inspektor, starszy statystyk, starszy radcaXI-XIII-wyższe3
8asystent głównego legislatoraIX-XIIlegislacyjnego 1wyższe prawnicze1
referent prawny--
9inspektor, statystyk, radcaIX-XII-średnie2
10sekretarz wiceprezesa Rady Ministrów, sekretarz ministra, sekretarz sekretarza stanu, sekretarz podsekretarza stanuIX-XII-średnie1
11maszynistka klasy mistrzowskiejIX-X-średnie-
12kierownik kancelarii głównej, kierownik kancelarii tajnej, kierownik archiwum, kierownik hali maszynVIII-XIfunkcyjnego do 3średnie-
13sekretarz dyrektora generalnego, sekretarz dyrektora: biura, departamentu, zespołu, gabinetuVIII-XI-średnie-
14starsza maszynistkaVIII-IX-średnie-
15starszy referent, księgowyVII-IX-średnie-
16maszynistkaVII-VIII-średnie-
17referentVI-VIII-średnie-

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I300 - 420
II310 - 450
III320 - 480
IV330 - 520
V340 - 560
VI350 - 600
VII360 - 640
VIII370 - 690
IX380 - 740
X390 - 790
XI410 - 840
XII430 - 890
XIII450 - 950
XIV470 - 1010
XV490 - 1070
XVI520 - 1130
XVII550 - 1200
XVIII590 - 1270
XIX630 - 1340
XX700 - 1420
XXI770 - 1500

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
1do 35
2do 50
3do 65
4do 80
5do 95
6do 110
7do 125
8do 150
9do 175
10do 200

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STAWEK DODATKU LEGISLACYJNEGO

Stawka dodatku legislacyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
1do 50
2do 70
3do 90
4do 110
5do 140
6do 165
7do 200
8do 220