Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.31.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie zasad wynagradzania Rzecznika Ubezpieczonych oraz pracowników Biura Rzecznika Ubezpieczonych. *

Na podstawie art. 82c ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie stosuje się do:
1) Rzecznika Ubezpieczonych,
2) pracowników zatrudnionych w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
§  2. Ustala się:
1) tabelę stanowisk i kwalifikacji pracowników Biura Rzecznika Ubezpieczonych, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników Biura Rzecznika Ubezpieczonych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. Ustala się wynagrodzenie Rzecznika Ubezpieczonych w ramach stawki określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. Rzecznik tworzy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, do wysokości 10% planowanych wynagrodzeń osobowych. Fundusz pozostaje w dyspozycji Rzecznika Ubezpieczonych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STANOWISK I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW BIURA RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Lp.StanowiskoWykształcenieLiczba lat pracy
1234
1Rzecznik Ubezpieczonychwyższe7
2Doradca Rzecznika Ubezpieczonychwyższe7
3Radca prawnywedług odrębnych przepisówwedług odrębnych przepisów
4Kierownik biura (zespołu)wyższe7
5Specjalistawyższe4
6Radcawyższe lub

średnie

1

4

7Starszy sekretarzwyższe lub

średnie

-

1

8Sekretarzśrednie1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA

StanowiskoKwota w złotych
Rzecznik Ubezpieczonych3000-4000
Doradca Rzecznika Ubezpieczonych1500-2500
Radca prawny1200-2500
Kierownik biura (zespołu)1400-2000
Specjalista1200-1800
Radca1000-1500
Starszy sekretarz700-1200
Sekretarz500-1000
* Z dniem 1 lipca 1999 r. niniejsze rozporządzenie nie dotyczy pracowników, o których mowa w art. 82c ust. 4 ustawy z 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej w brzmieniu nadanym przez art. 128 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U.99.49.483).