Zasady wynagradzania przewodniczącego i członków składu orzekającego oraz protokolanta za udział w posiedzeniach kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.17.98

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 lutego 1959 r.
w sprawie zasad wynagradzania przewodniczącego i członków składu orzekającego oraz protokolanta za udział w posiedzeniach kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 79) zarządza się, co następuje:
Należności za udział w posiedzeniach kolegiów karno-administracyjnych przysługują przewodniczącym i członkom składów orzekających oraz protokolantom.
1.
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach kolegiów karno-administracyjnych wynosi:
1)
w kolegium wojewódzkim

dla przewodniczącego składu orzekającego 57 zł, zaś dla członka składu orzekającego i protokolanta - 38 zł za posiedzenie,

2)
w kolegium powiatowym

dla przewodniczącego składu orzekającego 38 zł, zaś dla członka składu orzekającego i protokolanta - 25 zł za posiedzenie,

3)
w kolegium gromadzkim

dla przewodniczącego składu orzekającego 15 zł, zaś dla członka składu orzekającego i protokolanta - 10 zł za posiedzenie.

2.
W przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek prezydium rady narodowej, przy którym działa kolegium powiatowe, może wyrazić zgodę na wynagrodzenie za udział w posiedzeniach tego kolegium wyższe od przewidzianego w ust. 1 pkt 2, nie przekraczające wszakże stawek ustalonych dla kolegium wojewódzkiego.
Pracownicy państwowi mogą otrzymywać wynagrodzenie tylko za udział w posiedzeniach kolegium odbytych poza godzinami służbowymi.
Osobom zamieszkałym poza miejscem posiedzenia kolegium karno-administracyjnego przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według norm ustalonych dla pracowników państwowych przy podróżach służbowych.
Wydatki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu pokrywa się z budżetów właściwych prezydiów rad narodowych, przy których działają kolegia karno-administracyjne.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1959 r.