§ 9. - Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.45.446

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2009 r.
§  9.
1. 9
Kierowcom samochodów osobowych może być przyznane, za ich zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca, w przypadku gdy faktyczny czas pracy kierowców w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.
2. 10
(uchylony).
3. 11
(uchylony).
9 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
10 § 9 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.
11 § 9 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.