§ 5. - Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.45.446

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2009 r.
§  5.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny.
2.
Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego należy w szczególności uwzględnić:
1)
stopień samodzielności organizacyjnej danej instytucji,
2)
liczbę pracowników zatrudnionych w instytucji (komórce organizacyjnej),
3)
zakres działania instytucji (komórki organizacyjnej).
3. 5
Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, określa załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
5 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1516) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2009 r.