§ 14. - Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.45.446

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2009 r.
§  14.
Pracownikom zatrudnionym stale w systemie zmianowym przysługuje za pracę na drugiej zmianie dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.