§ 9. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  9.
1.
Pracownikom obsługi przysługuje premia w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Zasady przyznawania premii określają regulaminy premiowania.
2.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może ustalić dla pracowników obsługi zasady wynagradzania według stawek płac stosowanych do robotników zatrudnionych w zakładach produkcyjnych.