§ 5. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  5.
1.
Pracownikom przysługują za wieloletnią pracę w urzędach państwowych dodatki za wysługę lat i nagrody jubileuszowe.
2.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy zatrudnienia w urzędach państwowych, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w tych urzędach, w których stosunek pracy wygasł wskutek porzucenia pracy przez pracownika lub został rozwiązany przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
3.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się również okresy zatrudnienia w innych niż wymienione w ust. 2 uspołecznionych zakładach pracy, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w tych zakładach pracy, w których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany:
1)
wskutek porzucenia pracy przez pracownika,
2)
przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
3)
przez pracownika za wypowiedzeniem.
4.
Minister (kierownik urzędu centralnego) lub wojewoda (prezydent miasta stopnia wojewódzkiego), na wniosek kierownika urzędu państwowego zatrudniającego pracownika, może w uzasadnionych wypadkach zaliczyć do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat okres zatrudnienia w uspołecznionym zakładzie pracy, w którym umowa o pracę została rozwiązana przez pracownika za wypowiedzeniem.
5.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.
6.
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.
7.
Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
8.
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
9.
Zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają powszechnie obowiązujące przepisy.