§ 4. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  4.
1. 3
Pracownikom mogą być przyznane dodatki: kontrolerski, planistyczny, za nadzór podatkowy, za znajomość języków obcych, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz inne dodatki, nagrody i premie wynikające z charakteru pracy a także wynagrodzenie prowizyjne za czynności egzekucyjne - na zasadach określonych przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
2.
Osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe przysługuje dodatek koordynacyjny na zasadach określonych przez Prezesa Rady Ministrów.
3. 4
Pracownikom miejskiej służby porządkowej mogą być przyznane dodatki operacyjne w wysokości od 500 do 2.500 zł.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1983 r.
4 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1983 r. (Dz.U.84.2.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1984 r.