§ 3. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  3.
1. 2
Pracownik może być przeszeregowany w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska w okresach nie krótszych niż jeden rok o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego bądź o jedną stawkę dodatku funkcyjnego, a w uzasadnionych wypadkach o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego i jedną stawkę dodatku funkcyjnego a w szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą jednostki nadrzędnej o dwie grupy wynagrodzenia zasadniczego i dwie stawki dodatku funkcyjnego, w terminach 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków mianowania pracownika na stanowisko kierownicze lub awansowania na stanowisko wyższe od zajmowanego, rozszerzenia zakresu powierzonych pracownikowi czynności lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia wynagrodzenia po okresie próbnym, wstępnym bądź po ukończeniu aplikacji administracyjnej.
3.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie mają wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, mogą być przeszeregowani tylko w ramach zajmowanego stanowiska. Pracownicy ci nie mogą być awansowani na stanowiska wyższe.
4.
Kierownik urzędu państwowego może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi o szczególnie wysokich kwalifikacjach wymagany okres pracy zawodowej, nie więcej jednak niż o 1/3 tego okresu.
5.
Kierownik urzędu państwowego może w uzasadnionych wypadkach przyznać pracownikowi wynagrodzenie wyższe o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego albo o jedną stawkę dodatku funkcyjnego, albo o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego i o jedną stawkę dodatku funkcyjnego od przewidzianych dla zajmowanego stanowiska.
6.
W razie okresowego zwiększenia czynności pracownika kierownik urzędu państwowego może na ten czas, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, przyznać mu wynagrodzenie wyższe o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego albo jedną stawkę dodatku funkcyjnego, albo o jedną grupę wynagrodzenia zasadniczego i o jedną stawkę dodatku funkcyjnego w ramach grup i stawek przewidzianych dla danego stanowiska.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1983 r.