Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. - Dz.U.2005.146.1222 - OpenLEX

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.146.1222

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa wykaz stanowisk pracowniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników samorządowych, zwanych dalej "pracownikami", zatrudnionych w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych i zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
2.
Rozporządzenia nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o których mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, oraz do pracowników, o których mowa w art. 1a tej ustawy.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych;
2)
najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone odpowiednio przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa, w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej zgodnie z § 3 ust. 3-5;
3)
jednostce - rozumie się przez to jednostkę budżetową, gospodarstwo pomocnicze tej jednostki i zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego.
1.
Ustala się:
1)
tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.
Ustala się wykaz stanowisk pracowniczych, w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.
Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, i wartości jednego punktu w złotych.
4.
Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu odpowiednio z radą gminy, radą powiatu lub sejmikiem województwa, stosownie do swoich możliwości finansowych.
5.
Wysokość miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych w sposób, o którym mowa w ust. 3, nie więcej jednak niż o 10 %. Podwyższenie lub obniżenie nie więcej niż o 10 % nie dotyczy najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
6.
Tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca zgodnie z ust. 3-5.
Pracownikom może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy oraz art. 3 ust. 4 ustawy.
1.
Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w wykazie stanowisk, o którym mowa w § 3 ust. 2, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.
3.
Starszemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego dodatek funkcyjny przysługuje tylko za czas wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego.
 
1.
Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.
2.
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.
3.
Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.
(uchylony).
1.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2.
Jeżeli praca w jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
3.
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4.
Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
1.
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2.
W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
3.
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
4.
Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
5.
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
6.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, oblicza się zgodnie z § 14-17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z 2002 r. Nr 214, poz. 1810 oraz z 2003 r. Nr 230, poz. 2290).
7.
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8.
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9.
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10.
Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w okresie 12 miesięcy od tego dnia.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
1.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz premiowy.
2.
Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
(uchylony).
Stawkę godzinową:
1)
wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,
2)
wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

1.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2.
Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie może być przyznany dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
1.
Pracownikom zatrudnionym w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych w gminie, w której jest używany język pomocniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), może być przyznany dodatek z tytułu znajomości języka pomocniczego obowiązującego na terenie tej gminy, w wysokości do 10 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego za znajomość każdego języka pomocniczego.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem pomocniczym jest niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych.
3.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik przedłożył dokumenty potwierdzające znajomość języka pomocniczego.
Pracodawca kwalifikuje stanowiska pracy do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, o których mowa w art. 32 ustawy, spośród stanowisk wymienionych w kolumnie 2 wykazu stanowisk pracowniczych, o którym mowa w § 3 ust. 2, z wyłączeniem stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
1.
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
2.
Pracownik, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2005 r. 5

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA

PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA

Kategoria zaszeregowaniaLiczba punktów
Inajniższe wynagrodzenie zasadnicze - 20
II 21 - 35
III 36 - 50
IV 51 - 65
V 66 - 80
VI 81 - 95
VII 96 - 110
VIII111 - 125
IX126 - 140
X141 - 160
XI161 - 180
XII181 - 200
XIII201 - 220
XIV221 - 240
XV241 - 260
XVI261 - 280
XVII281 - 300
XVIII301 - 320
XIX321 - 340
XX341 - 365
XXI366 - 390

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA

STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
1do 35
2do 50
3do 65
4do 80
5do 95
6do 110
7do 125
8do 150
9do 175

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  6 WYKAZ STANOWISK PRACOWNICZYCH, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA KIEROWNICZYCH STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I STANOWISKACH URZĘDNICZYCH, SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, KWOTY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO, ZASZEREGOWANIE DO KATEGORII WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

I TABELA

stanowisk pracowniczych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy

Lp.StanowiskoKwotaWymagania kwalifikacyjne1)
wynagrodzenia zasadniczego dododatku funkcyjnego dowykształcenie oraz umiejętności zawodowestaż pracy

(w latach)

123456
Kierownicze stanowiska urzędnicze
1.Dyrektor (kierownik) jednostki, komendant straży gminnej (miejskiej) 5.0002.000wyższe2) lub według odrębnych przepisów5 lub według odrębnych przepisów
2.Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki, zastępca komendanta straży gminnej (miejskiej)4.6001.700wyższe2)5

II TABELA

stanowisk pracowniczych

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowestaż pracy

(w latach)

123456
I. Wszystkie jednostki
Kierownicze stanowiska urzędnicze
1.Główny księgowyXVI-XX9według odrębnych przepisów
2.Dyrektor biura,

kierownik oddziału (filii),

rejonowego (terenowego) oddziału

XV-XVIII8wyższe2)5
3.Audytor wewnętrznyXV-XVIII8według odrębnych przepisów
4.Zastępca głównego księgowegoXIV-XVIII8wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne3
5.Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej), kierownik Biura Strefy Płatnego ParkowaniaXII-XVII6wyższe2)5
6.Kierownik zespołuX-XVII6wyższe2)5
7.Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej), kierownika Biura Strefy Płatnego ParkowaniaX-XVI5wyższe2)4
8.Kierownik sekcji (zmiany, referatu) X-XVI5wyższe2)4
Stanowiska urzędnicze
1.Główny: specjalista, programistaXII-XVII6wyższe2)5
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów
2.Radca prawnyXII-XVII6według odrębnych przepisów
3.Starszy inspektor wojewódzkiXIV-XVI5wyższe2)4
4.Inspektor wojewódzkiXIII-XV4wyższe2)4
5.Starszy specjalista,

starszy informatyk,

starszy programista,

starszy projektant,

starszy specjalista-laborant,

starszy technolog

X-XV-wyższe2)5
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów
6.Starszy rewident zakładowyIX-XV-wyższe2)5
6a.Starszy inspektor powiatowyXI-XIV3średnie3) i szkoła pomaturalna4
6b.Inspektor powiatowyX-XIII3średnie3)5
7.Starszy inspektor,

informatyk,

IX-XIV-wyższe2)4
projektant,

specjalista-laborant,

technolog

średnie3)5
starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów
8.Specjalista,VIII-XIV-wyższe2)4
programista,

rewident zakładowy

średnie3)5
9.InspektorIX-XIII-wyższe2)2
średnie3)4
inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów
10.Samodzielny referent,VII-XIII-wyższe2)2
starszy księgowyśrednie3)4
11.Starszy referent,

starszy intendent,

starszy laborant,

VI-XII-wyższe2)-
starszy statystyk,

podinspektor,

księgowy,

kasjer

średnie3)2
12.Laborant,

statystyk,

planista,

kosztorysant

V-XI-średnie3)-
13.ReferentV-XI-średnie3)-
14.Stanowiska nadzoru inwestorskiegoXIV-XVII7wyższe2) i uprawnienia budowlane7
Kierownik zespołu inspektorów nadzoru,

kierownik nadzoru inwestorskiego

15.Starszy inspektor nadzoru inwestorskiegoXIV-XV65
16.Inspektor nadzoru inwestorskiegoXII-XV5wyższe2) i uprawnienia budowlane4
średnie3) i uprawnienia budowlane6
Stanowiska pracownicze
1.Kierownik: zespołu magazynów,IX-XVI6wyższe2)3
centralnego magazynuśrednie3)5
2.Kierownik magazynu,

zastępca kierownika: zespołu

VIII-XV4wyższe2)2
magazynów, centralnego magazynuśrednie3)4
3.Kierownik dyspozytorniXI-XIV3średnie3)5
4.Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówkiVIII-XIII4wyższe2)-
średnie3)4
5.Kierownik powielarniVII-XIII4wyższe2)-
średnie3)4
6.Kierownik bibliotekiX-XII3jak dla stanowiska starszego bibliotekarza
kierownik: świetlicy, klubuśrednie3)4
6a.Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracyIX-XIV-według odrębnych przepisów
7.Kierownik punktu sprzedażyVIII-XII3średnie3)4
8.Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,

starszy recepcjonista,

starszy magazynier,

VII-XII-średnie3)1
zaopatrzeniowiec,

operator sprzętu audiowizualnego,

operator urządzeń,

konserwator maszyn i urządzeń

zasadnicze zawodowe4)2
9.Zastępca kierownika: magazynu, warsztatuVIII-XI2średnie3)2
10.Starszy bibliotekarzIX-XI-według odrębnych przepisów
11.Maszynistka klasy mistrzowskiej,

operator elektronicznych monitorów ekranowych

VI-XI-średnie3)3
12.Kierownik: kancelarii, hali maszyn, archiwumVII-X2średnie3)2
13.Kierownik centrali telefonicznejVI-IX2średnie3)2
14.BibliotekarzV-X-według odrębnych przepisów
15.Archiwista,V-X-średnie3)1
magazynier,

intendent

zasadnicze zawodowe4)2
16.Starsza maszynistkaV-X-średnie3)-
17.RecepcjonistaIV-X-średnie3)1
zasadnicze zawodowe4)2
18.Introligator,

operator urządzeń powielających,

kontystka

V-IX-średnie3)-
19.Sekretarka,

maszynistka

IV-IX-średnie3)-
20.Teletypistka,

telefonistka

IV-VIII-średnie3)-
21.Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)III-VIII-średnie3)-
22.KierowcyIX-XII-
Kierowca-operator maszyn specjalnychwedług odrębnych przepisów
23.Kierowca autobusuVII-XII-
24.Kierowca samochodu ciężarowego:

- powyżej 13 ton,

- od 3,5 do 13 ton,

- do 3,5 ton

VIII-XI

VII-X

V-IX

-
25.Kierowca samochodu dostawczegoVII-X-według odrębnych przepisów
26.Kierowca samochodu towarowo-osobowegoIX-X-
27.Kierowca ciągnikaV-IX-
28.Kierowca samochodu osobowegoV-VIII-
29.Kierowca transportu wewnętrznegoIV-VII-
30.Rzemieślnicy, usługi techniczne i inneX-XV5wyższe2)3
Starszy majsterśrednie3) i tytuł mistrza5
31.Starszy mistrzIX-XIV5wyższe2)3
średnie3) i tytuł mistrza4
32.MajsterIX-XIV3średnie3)3
33.MistrzVII-XIII3średnie3) i tytuł mistrza3
34.LeśniczyIX-XIII2średnie zawodowe3
35.Rzemieślnik specjalistaVII-XIII-średnie zawodowe4
zasadnicze zawodowe4)
36.Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne)VII-XIII-średnie zawodowe1
zasadnicze zawodowe4) i uprawnienia kwalifikacyjne
37.Kuchmistrz-szef kuchniVIII-XII3średnie3)4
38.Sprzedawca,

bufetowy

IX-XII-zasadnicze zawodowe4)3
39.Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz i inne), starszy konserwator, robotnik wysokowykwalifikowanyVI-XI-średnie zawodowe3
zasadnicze zawodowe4)
40.Kanalarz,

wulkanizator

VI-XI-zasadnicze zawodowe4)-
41.DrwalVI-XI-podstawowe5)-
42.MotorniczyVIII-XI-według odrębnych przepisów
43.Dyspozytor,

kontroler ruchu

VIII-X-zasadnicze zawodowe4)3
44.Szef kuchniVII-X2średnie zawodowe4
zasadnicze zawodowe4) i tytuł mistrza
45.Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta,V-X-średnie zawodowe-
elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne),

konserwator,

robotnik wykwalifikowany

zasadnicze zawodowe4) i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie
46.KelnerVII-IX-zasadnicze zawodowe4)-
podstawowe5)2
47.Starsza pokojowaV-IX-podstawowe5)3
48.Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowaniaVII-VIII-średnie3)2
49.Pomoc rzemieślnika,

pomoc kuchenna,

IV-VIII-zasadnicze zawodowe4)-
robotnik do prac ciężkich,

palacz kotłowy

podstawowe5)
50.Palacz c.o.IV-VIII-podstawowe i kurs dla palaczy c.o.-
51.Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowyVI-VIII-podstawowe i wyszkolenie kursowe-
52.Praczka,

szwaczka,

prasowaczka,

detaszer,

maglarz

VI-VIII-podstawowe5)-
53.Robotnik gospodarczy (magazynowy), II-VIII-zasadnicze zawodowe4)-
powielaczowypodstawowe5)
54.Sprzedawca biletów,VI-VII-zasadnicze zawodowe4)-
wydawca paliwpodstawowe5)
55.Pokojowa,

łazienny,

kąpielowy,

robotnik do pracy lekkiej,

wozak

IV-VII-podstawowe5)-
56.Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorcaIII-VII-podstawowe5)-
57.Pilot zajezdniowyIV-VI-podstawowe i wyszkolenie kursowe-
58.Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, sprzątaczka laboratoryjna, pomoc palacza c.o.II-VI-podstawowe5)-
59.SprzątaczkaI-V-podstawowe5)-
60.GoniecII-IV-podstawowe5)-
61.RobotnikI-III-podstawowe5)-
Pracownicy wykonujący zawody medycznewedług odrębnych przepisów
62.Starszy lekarzXVII-XVIII-
63.LekarzXV-XVII-
64.Starsza pielęgniarkaXII-XV-
65.PielęgniarkaXI-XIII-
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
1.Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnychX-XV-wyższe5
VIII-XIV-wyższe4
średnie5
VII-XIII-wyższe2
średnie4
2.Pracownik I stopnia wykonującyVI-XII-wyższe-
zadania w ramach robót średnie2
publicznych lub prac interwencyjnychV-XI-średnie-
II. Urzędy pracy
Stanowiska urzędnicze
1.Doradca zawodowy II stopniaXIII-XVII-według odrębnych przepisów
doradca zawodowy I stopniaXII-XV
doradca zawodowyXI-XIV
doradca zawodowy - stażystaIX-XI
2.Pośrednik pracy II stopniaXIII-XVII-
pośrednik pracy I stopniaIX-XV
pośrednik pracyVIII-XIV
pośrednik pracy - stażystaVII-XI
3.Samodzielny specjalista do spraw programówXIII-XVII-
specjalista do spraw programówX-XIV-
4.Samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowegoXIII-XVII-
specjalista do spraw rozwoju zawodowegoX-XIV-
5.Lider klubu pracyIX-XIV-
6.Doradca EURESX-XVI-wyższe2)1 rok w publicznych służbach zatrudnienia
7.Asystent EURESIX-XIV-średnie3)
8.Specjalista ds. rejestracjiVII-XIV-wyższe1
średnie2
9.Specjalista ds. ewidencji i świadczeńVII-XIV-wyższe1
średnie2
10.Specjalista ds. analiz rynku pracyVII-XIV-wyższe1
średnie2
11.Specjalista ds. aktywizacjiVII-XIV-wyższe1
średnie2
12.Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracyVII-X-wyższe-
średnie-
13.Referent ds.: szkoleń, EURES, rejestracjiVII-X-średnie-
III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej
Kierownicze stanowiska urzędnicze
1.Główny administratorXV-XVI6wyższe2)5
Stanowiska urzędnicze
1.Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznejXIV-XVII-wyższe2)3
2.Starszy administratorXIII-XV4wyższe2)3
średnie3)6
3.AdministratorXII-XIV-wyższe2)-
średnie3)4
Stanowiska pracownicze
1.Główny specjalistaXVI-XVIII8wyższe specjalistyczne (np. pedagog, logopeda, psycholog)5
wyższe według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny6
2.Starszy lekarzXVII-XVIII-według odrębnych przepisów
3.Starszy wychowawca-koordynatorXVI-XVIII8według odrębnych przepisów5
psycholog-3
pedagog
3a.Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynatorXV-XVIII7wyższe według odrębnych przepisów5
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
4.Starszy wychowawcaXV-XVII-według odrębnych przepisów4
5.Starszy specjalista pracy socjalnejXIV-XVII2wyższe według odrębnych przepisów5
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
6.KonsultantXIV-XVII-wyższe2)3
7.LekarzXV-XVII-według odrębnych przepisów
8.Kierownik zespołu pielęgniarekXIV-XVI8
9.Starszy specjalista pracy z rodzinąXIV-XVI-wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie5
10.WychowawcaXIV-XVI-według odrębnych przepisów2
11.Starszy: terapeuta, specjalista reintegracji zawodowejXIV-XVI-wyższe2)5
12.KapelanXV-XVI-według odrębnych przepisów
13.Specjalista pracy socjalnejXIII-XV-wyższe według odrębnych przepisów3
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
14.Specjalista pracy z rodzinąXIII-XV-wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie3
15.Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowejXIII-XV-wyższe2)-
16.Młodszy wychowawcaXIII-XV-według odrębnych przepisów-
17.Starszy pracownik socjalnyXII-XV-według odrębnych przepisów5
starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznejdyplom w zawodzie
18.Starsza pielęgniarka, położnaXII-XV-według odrębnych przepisów
19.Starszy technik fizjoterapiiXIII-XIV-średnie medyczne5
20.Starsza opiekunka dziecięcaXII-XIV-średnie medyczne5
starszy instruktor terapii zajęciowejśrednie i i policealna szkoła odpowiedniej specjalności
starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowychśrednie3)
starszy instruktor reintegracji zawodowejśrednie zawodowe
21.Pracownik socjalnyXI-XIV-według odrębnych przepisów-
22.Starszy technik,XII-XIV-średnie medyczne5
starszy masażystaśrednie i dyplom masażysty
23.Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznejXI-XIV-dyplom w zawodzie-
starszy opiekunśrednie3)5
szkoła asystentek medycznych
24.Pielęgniarka, położnaXI-XIII-według odrębnych przepisów
starszy dietetykśrednie medyczne1
starsza opiekunka środowiskowadyplom w zawodzie5
25.Opiekunka dziecięcaXI-XIII-średnie medyczne-"
technik fizjoterapii
instruktor terapii zajęciowejśrednie3) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności
instruktor ds. kulturalno-oświatowychśrednie3)
instruktor reintegracji zawodowejśrednie zawodowe
26.Technik, dietetykXI-XII-średnie medyczne-
starszy asystent osoby niepełnosprawnejdyplom w zawodzie5
27.MasażystaX-XI-szkoła masażystów-
opiekunka środowiskowadyplom w zawodzie
28.Aspirant pracy socjalnejIX-X-średnie3)-
starszy sanitariuszśrednie3), kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny
29.Asystent osoby niepełnosprawnejVII-X-dyplom w zawodzie1
opiekunśrednie3)
szkoła asystentek medycznych
opiekun w ośrodku pomocy społecznejpodstawowe5)
30.SanitariuszVII-IX-podstawowe, kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny-
31.Młodszy opiekunV-VII-średnie3)-
szkoła asystentek medycznych
młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznejpodstawowe5)
IV. Powiatowe zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności
Stanowiska urzędnicze
1.Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIII-XVI5według odrębnych przepisów2
2.Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)XIII-XV-
V. Jednostki działające w zakresie oświaty
Stanowiska pracownicze
1.Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów,

kierownik budowy

XVI-XIX6wyższe2)7
2.Kierownik obiektów sportowychXIII-XV5wyższe2)7
3.Kierownik gospodarczyXIII-XV4wyższe2)2
średnie3)6
4.Sekretarz szkołyXII-XIV4średnie3)5
5.Starszy ratownikIX-XIII-średnie3)4
6.DietetyczkaX-XII-średnie3)4
7.RatownikVIII-XII-średnie3)2
8.Młodszy ratownikVII-XI-średnie3)-
9.Pomoc nauczycielaVI-X-podstawowe5)-
10.Rolnik hodowcaVII-X-zasadnicze zawodowe4)-
11.Robotnik szklarniowyVI-X-zasadnicze zawodowe4)-
12.Robotnik budowlanyV-VIII-umiejętność-
13.Robotnik polowyIV-V-wykonywania pracy-
14.Opiekun dzieci i młodzieży (przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły) I-IV-podstawowe5)-
VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań
Kierownicze stanowiska urzędnicze
1.Kierownik administracji domów mieszkalnychXIV-XVII6wyższe2)5
Stanowiska pracownicze
1.Starszy dyspozytorXIII-XV3wyższe2)5
2.Geodeta, geologXII-XIV-wyższe2)4
3.Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiskaX-XI2zasadnicze zawodowe4)-
4.Administrator cmentarzaVIII-X-podstawowe5)-
5.EkspedytorV-VII-zasadnicze zawodowe4)2
6.Ogrodnik terenów zielonychVI-VII-zasadnicze zawodowe4)-
7.Dozorca cmentarza, grabarzIII-IV-podstawowe5)-"
VII. Zakłady oczyszczania
Stanowiska pracownicze
1.Główny inżynierXVI-XX9wyższe2)5
2.Starszy dyspozytorXIV-XVI-wyższe2)2
3.DyspozytorXIII-XV-średnie3)2
4.Kontroler eksploatacjiXIII-XV-wyższe2)5
średnie3)6
VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji
Stanowiska pracownicze
1.Inżynier utrzymania ruchuXIII-XV-wyższe2)5
2.Odczytywacz wodomierzy-inkasentVII-X-podstawowe5)-
3.Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnegoVI-VIII-zasadnicze zawodowe4)-
IX. Zakłady energetyki cieplnej
Stanowiska pracownicze
1.Kierownik pogotowia technicznegoXV-XVIII5wyższe2)6
2.Kierownik ciepłowniXV-XVIII5wyższe2)6
3.Kierownik bazyXIV-XVIII5wyższe2)6
4.Starszy dyspozytor mocyXIV-XVIII5wyższe2)6
5.Starszy dyspozytor pogotowia technicznegoXIV-XVII5wyższe2)5
6.Kierownik kotłowniXIII-XVI4wyższe2)4
7.Kierownik przepompowniXIII-XVI4wyższe2)4
8.Dyspozytor mocyXIII-XV-wyższe2)4
średnie3)5
9.Weryfikator dokumentacji technicznejVIII-XI-wyższe2)4
średnie3)5
X. Zakłady komunikacyjne
Stanowiska pracownicze
1.Dyspozytor,

kontroler ruchu

VII-XI-średnie3)3
2.Motorniczy tramwaju,

kierowca autobusu

IX-XI-według odrębnych przepisów
3.Kontroler biletowyVI-VIII-średnie3)2
4.Pilot zajezdniowyIV-VI-wyszkolenie kursowe-
XI. Żegluga Świnoujska
Stanowiska pracownicze
1.Pracownicy lądowiXV-XIX9wyższe2)6
Szef eksploatacji
2.DyspozytorVIII-XIII-średnie3)3
3.Gospodarz hoteluVI-X-średnie3)2
4.CumownikII-V-podstawowe5)-
5.Pracownicy pływającyX-XVI4
Kapitan statkuwedług odrębnych przepisów
6.Mechanik statkuIX-XVI4
7.Oficer mechanik wachtowyIX-XIV-
8.Oficer elektrykIX-XIV-
9.Oficer wachtowyVIII-XIII-
10.Starszy marynarzVII-XI-
11.MotorzystaVII-XI-
12.MarynarzIII-VII-
13.Młodszy motorzystaII-VII-
14.Młodszy marynarzII-V-
XII. Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Stanowiska pracownicze
1.Kierownik cmentarzaXV-XVIII5wyższe2)5
2.Zastępca kierownika cmentarzaXIII-XV4wyższe2)3
średnie3)5
3.Operator urządzeń kremacyjnychXII-XIV-średnie3)5
XIII. Zespoły usług projektowych
Stanowiska urzędnicze
1.Starszy inspektor fachowego poradnictwaXIV-XV-wyższe2)5
2.Inspektor fachowego poradnictwaX-XIV-wyższe2)4
3.Starszy inspektor do spraw wycenX-XII-wyższe2)2
średnie3)4
4.Inspektor do spraw wycenIX-XI-średnie3)3
XIV. Jednostki planowania przestrzennego
Stanowiska urzędnicze
1.Generalny projektantXVI-XVIII7wyższe2)5
2.Główny projektantXV-XVI5wyższe2)5
3.Starszy kartografXII-XIV-wyższe geodezyjne i kartograficzne5
4.PlastykXI-XIII-wyższe2)3
5.Starszy asystent,

fotograf

XI-XII-wyższe2)

średnie3)

3

5

kartografwyższe geodezyjne i kartograficzne

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

5

6.AsystentVIII-X-średnie3)-
XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Stanowiska urzędnicze
1.Kierownik pracowniXV-XVIII8wyższe geodezyjne i7
2.Główny specjalistaXIV-XVII6kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe5
3.Starszy: geodeta, kartografXIII-XV3wyższe geodezyjne i kartograficzne3
średnie geodezyjne i kartograficzne6
4.Geodeta,

kartograf

XII-XIV-wyższe geodezyjne i kartograficzne2
średnie geodezyjne i kartograficzne4
5.Młodszy: geodeta, kartografIX-XIII-wyższe geodezyjne i kartograficzne1
średnie geodezyjne i kartograficzne2
Stanowiska pracownicze
1.Poligraf-specjalista,

fototechnik-specjalista

IX-XI-zasadnicze zawodowe4)2
XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Stanowiska urzędnicze
1.Kierownik grupy robótXV-XVIII8wyższe2)5
2.Szef produkcjiXV-XVII9wyższe2)7
3.Główny technologXIII-XVI8wyższe2)7
4.Starszy inspektor fachowego poradnictwaXIV-XVI-wyższe2)7
5.Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznychXIV-XVI7wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe7
6.Geodeta-specjalista,

klasyfikator gleb-specjalista

XIII-XVI-wyższe geodezyjne i kartograficzne5
7.Kierownik robótXIV-XV6wyższe2)4
8.Starszy: geodeta, klasyfikator glebXII-XV-wyższe geodezyjne i kartograficzne3
9Geodeta,

klasyfikator gleb

XI-XIV-wyższe geodezyjne i kartograficzne-
średnie geodezyjne i kartograficzne3
10.Inspektor fachowego poradnictwaXI-XIII-wyższe2)7
Stanowiska pracownicze
1.Poligraf specjalista reprodukcjiXI-XIII-średnie zawodowe6
2.Kierownik statku kategorii IIIX-XIII2średnie zawodowe6
3.AsystentVIII-XIII-wyższe2)-
średnie3)2
4.Fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji, starszy poligrafX-XII-średnie zawodowe6
5.Starszy fototechnik,

poligraf

IX-XI-średnie zawodowe3
6.Starszy kreślarzIX-XI-średnie3)3
7.Mechanik maszyn na statkuVIII-XI-zasadnicze zawodowe4)6
8.Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,

operator budowli piętrzących

VI-XI-zasadnicze zawodowe4) oraz odpowiednie uprawnienia1
9FototechnikVIII-X-średnie zawodowe3
10.KreślarzVIII-X-średnie3)2
11.StermotorzystaVII-X-odpowiednie wyszkolenie w zawodzie1
12.Bosman,

sternik

VI-IX-według odrębnych przepisów
13.Starszy marynarzV-VII-
14.MarynarzIV-VI-
15.Konserwator aparatury laboratoryjnejIX-XI-średnie zawodowe oraz uprawnienia specjalistyczne3
16.Rolnik hodowcaVII-X-zasadnicze zawodowe4)-
17.Robotnik szklarniowyVI-X-zasadnicze zawodowe4)-
18.Starszy pomiarowyVI-IX-umiejętność wykonywania zawodu2
19.Młodszy fototechnikVI-VIII-1
20.PomiarowyV-VII--
21.Robotnik polowyIV-V-umiejętność wykonywania prac-
XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic, gospodarstwa pomocnicze
Stanowiska pracownicze
1.Inżynier ruchuXVIII-XXI9wyższe2)7
2.Główny inżynierXVII-XVIII7wyższe2) oraz uprawnienia budowlane6
3.Główny mechanikXVII-XVIII7wyższe2)6
4.Kierownik służby interwencyjnejXVI-XVIII6wyższe2)5
5.Kierownik pracowni projektowejXV-XVIII6wyższe2) oraz uprawnienia budowlane5
6.Kierownik laboratorium wojewódzkiegoXV-XVIII6wyższe2)5
7.Kierownik: zakładu produkcyjnego,XII-XVIII5wyższe2)3
bazy sprzętu i transportuśrednie3)5
8.Kierownik pracowni w wojewódzkimXIV-XVI6wyższe2)3
laboratorium drogowymśrednie3)5
9.Kierownik robót,

kierownik wytwórni

XII-XVIII5wyższe2) oraz uprawnienia budowlane3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane5
10.Starszy projektantXIII-XV-wyższe2) oraz uprawnienia budowlane3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane6
11.Starszy dyspozytorXI-XV4wyższe2)3
średnie3)5
12.DyspozytorX-XIV3średnie3)3
13.Asystent inspektora nadzoruX-XIII-wyższe2)2
średnie3)4
XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa
Stanowiska pracownicze
1.Kierownik stajni - trenerXIII-XVII6wyższe2)3
średnie3)5
2.Menedżer sportuXV-XVII6wyższe2)2
średnie3)4
3.Sanitariusz weterynaryjnyX-XIII-średnie zawodowe3
4.Dżokej, podkuwaczVI-XI-podstawowe5)-
5.Starszy jeździecIV-IX-podstawowe5)-
6.Kandydat dżokejskiV-IX-podstawowe5)-
7.Praktykant dżokejskiIV-VIII-podstawowe5)-
8.JeździecII-VI-podstawowe5)-
9.Pracownicy pływającyXIV-XVII6wyższe2)4
Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m
średnie3)6
10.Kapitan jachtu o długościXIII-XVI5wyższe4
do 21 mśrednie3)6
11.Starszy oficer, kierownik maszyn jachtuXIII-XVI4wyższe2)4
średnie3)6
12.Kierownik wyszkolenia żeglarskiegoXIII-XV6wyższe2)6
13.Oficer jachtuXII-XIV4wyższe2)2
średnie3)4
14.Bosman jachtuVIII-XII4średnie3)2
15.Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtuIX-XI-zasadnicze zawodowe4)2
16.Służby ratownictwa wodnegoXIII-XVI3średnie3)6
Instruktor ratownictwa
17.Starszy ratownikXII-XV-średnie3)4
18.RatownikXI-XIV-średnie3)2
19.Młodszy ratownikVIII-XI-podstawowe5)-
20.Instruktorzy sportu, rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej i rekreacji ruchowejXIX-XXI-
Menedżer sportu

Trener klasy mistrzowskiej

według odrębnych przepisów
21.Trener klasy pierwszejXVII-XX-
22.Trener klasy drugiejXIV-XVIII-
23.Specjalista:

dyscypliny sportu,

sportu osób niepełnosprawnych,

odnowy biologicznej,

rekreacji ruchowej

XIV-XX-jak dla stanowiska instruktora w lp. 24
24.Instruktor:

dyscypliny sportu,

sportu osób niepełnosprawnych,

odnowy biologicznej,

rekreacji ruchowej

XI-XVII-według odrębnych przepisów
25.Służby techniczne i usługiXIV-XVII5wyższe2)5
Główny mechanik,

główny energetyk

26.Kapitan jachtu,

oficer jachtu

XII-XIV5wyższe2)4
27.Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnegoXI-XIII2średnie3)4
28.Informator turystycznyIX-XIII-średnie3)3
29.Starszy: masztalerz, bosmanVII-XI-średnie3)3
30.Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inneVI-IX-zasadnicze zawodowe4)2
XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej
Stanowiska pracownicze
1.Główny technologXVII-XIX4wyższe2)5
2.Kierownik wydziału konstrukcyjnegoXVI-XVIII4wyższe2)5
3.Szef produkcjiXV-XVII4wyższe2)5
4.Kierownik grupy robótXV-XVII4wyższe2)4
5.Rzecznik patentowyXIV-XVI-według odrębnych przepisów
6.Starszy konserwator sprzętu medycznegoXIV-XVI-średnie techniczne5
7.Konserwator sprzętu medycznegoXIII-XIV-średnie techniczne3
zasadnicze zawodowe4)6
8.Młodszy konserwator sprzętu medycznegoVIII-X-zasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego-
XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne
Stanowiska pracownicze
1.Szef produkcji, główny technologXV-XVII4wyższe2)5
2.Główny mechanikXIV-XVI4wyższe2)5
3.Starszy konserwator sprzętu ortopedycznegoXII-XIV-średnie techniczne5
4.Konserwator sprzętu ortopedycznegoXI-XIII-średnie techniczne2
zasadnicze zawodowe4)3
5.Ortopeda przymiarkowyX-XII-średnie techniczne-
zasadnicze zawodowe4)3
6.Bandażysta ortopedyczny,

stolarz ortopedyczny,

cholewkarz ortopedyczny,

modelarz ortopedyczny w gipsie,

formowacz,

ortopeda-mechanik,

przymiarkowy obuwia ortopedycznego

IX-XI-zasadnicze zawodowe4)-
7.Krojczy skór i tkanin,

obuwnik ortopedyczny,

modelarz form obuwia ortopedycznego

VIII-X-zasadnicze zawodowe4)-
8.GorseciarzVI-VIII-podstawowe i przeszkolenie zawodowe-
XXI. Izby wytrzeźwień
Stanowiska pracownicze
1.Starszy lekarzXVIII-XIX-według odrębnych przepisów
2.LekarzXVI-XVIII-
3.Starszy felczer,

felczer

XIV-XVI-
4.Starsza pielęgniarkaXIII-XIV-
5.PielęgniarkaXII-XIII-
6.DepozytariuszX-XI-według odrębnych przepisów2
7.Opiekun zmianyIX-X--
8.PorządkowyVIII-IX-podstawowe5)-
XXII. Straż gminna (miejska)
Kierownicze stanowiska urzędnicze
1.Naczelnik oddziału (wydziału)XIII-XVII6wyższe2)4
zastępca naczelnika oddziału (wydziału),

kierownik referatu

5
Stanowiska urzędnicze
1.Starszy inspektorXII-XV-wyższe2)3
średnie3)6
Inspektorwyższe2)2
średnie3)5
2.Młodszy inspektorXI-XIV-wyższe2)-
średnie3)3
3.Starszy strażnikX-XIV-średnie3)3
4.StrażnikIX-XIII-średnie3)2
5.Młodszy strażnikVIII-XII-średnie3)1
6.AplikantVII-VIII-średnie3)-
XXIII. Schroniska dla zwierząt
Stanowiska pracownicze
1.Lekarz weterynariiXV-XVII-według odrębnych przepisów
2.Starszy technik weterynariiXI-XIV-średnie zawodowe5
3.Technik weterynariiIX-XII-średnie zawodowe-
4.Opiekun zwierzątVI-IX-podstawowe5)2
5.Młodszy opiekun zwierzątV-VIII-podstawowe5)-
XXIV. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
Stanowiska pracownicze
1.Kierownik produkcji,

kierownik zaplecza technicznego,

dyżurny inżynier ruchu

XIV-XVIII6wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne5
2.Główny specjalistaXIV-XVIII4
3.Kierownik kompostowniXI-XVI4wyższe2)3
średnie3)5
4.Starszy specjalista-inspektor nadzoruX-XV2wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne4
5.Mistrz ruchuVIII-XIV4średnie3) oraz uprawnienia dozorowe3
6.Specjalista-inspektor nadzoruXIII-XIV2wyższe2)2
średnie3) oraz uprawnienia dozorowe5
7.Mistrz segregacji,

mistrz kompostowni

VII-XIII3średnie3)3
8.Operator urządzeń energetycznychVII-XIII-średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne1
zasadnicze zawodowe4) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne3
9.Dyżurny automatykVII-XII-średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne1
10.Obchodowy urządzeń energetycznych,

dyżurny elektryk,

dyżurny chemik-obchodowy,

dyżurny ślusarz,

VII-XII-średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne1
operator urządzeń dźwignicowych, operator urządzeń kompostowni, operator urządzeń segregacji, operator urządzeń produkcji kruszywzasadnicze zawodowe4) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne3
11.Operator sprzętu ciężkiegoVI-XI-zasadnicze zawodowe4) oraz uprawnienia kl. III1
12.WagowyVI-XI-średnie3)-

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych uwzględniają wymagania określone w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy.

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska, o którym mowa w art. 3a ust. 5 pkt 3 ustawy.

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska, o którym mowa w art. 3a ust. 5 pkt 3 ustawy.

4) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  7 (uchylony).

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020.
2 § 5a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.73.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2008 r.
3 § 6 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.73.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2008 r.
4 § 11 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.73.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2008 r.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785, z 2004 r. Nr 47, poz. 447 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 192 i Nr 34, poz. 308).
6 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.160.1343) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz.U.06.38.261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a)rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.73.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.73.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2008 r.

7 Załącznik nr 4 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.73.430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2008 r.