§ 6. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1992.55.273 - OpenLEX

§ 6. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.
§  6.
1. 6
Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej pracownikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.
2. 7
Pielęgniarce (asystentce pielęgniarskiej, młodszej pielęgniarce, pielęgniarce przyuczonej), położnej, technikowi (laborantowi), opiekunce dziecięcej, salowej, sanitariuszowi, zatrudnionym w szpitalach lub innych zakładach zapewniających całodobową opiekę zdrowotną, przysługuje zamiast dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 65% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej.
3.
Pracownikom, o których mowa w ust. 2, za pracę w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) przysługuje dodatek w wysokości 45% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej.
6 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.24.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
7 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.24.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.