§ 5a. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1992.55.273 - OpenLEX

§ 5a. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.
§  5a. 4
 
1. 5
Pracownikowi działalności podstawowej, posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora, przysługuje miesięczny dodatek w wysokości:
Stopień (tytuł) naukowyKwota (w zł)
profesor150
doktor habilitowany100
doktor 50
2.
Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko jeden dodatek. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, przysługuje dodatek w wyższej wysokości.
3.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego w umowie o pracę.
4.
Dodatek przyznaje kierownik zakładu po udokumentowaniu uprawnień przez pracownika. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu.
4 § 5a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
5 § 5a zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 października 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.