§ 4. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1992.55.273 - OpenLEX

§ 4. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.
§  4.
1.
Pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny.
2.
Wykaz stanowisk kierowniczych i stawki dodatków funkcyjnych, ustalone w relacji procentowej od wynagrodzenia zasadniczego, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.