§ 2. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1992.55.273 - OpenLEX

§ 2. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.
§  2.
1.
Ustala się:
1)
tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabelę zaszeregowania stanowisk pracy, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Stawki wynagrodzenia określone w rozporządzeniu uwzględniają podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. 1
W zakładzie prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego zasady podziału środków na wynagrodzenia są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 589 i Nr 121, poz. 769).
1 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1997 r. (Dz.U.98.3.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 1998 r.