§ 13. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1992.55.273 - OpenLEX

§ 13. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.
§  13.
1. 13
Lekarzowi, felczerowi, ratownikowi medycznemu, pielęgniarce i położnej, zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego (pomocy doraźnej), przysługuje dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
2.
Pracownikom wymienionym w ust. 1 i lekarzom dentystom, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) poza zespołem wyjazdowym, oraz sanitariuszom (noszowym) zatrudnionym w zespole wyjazdowym przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
3.
Pracownikom działalności podstawowej, innym niż wymienieni w ust. 1 i 2, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
4.
Kierownik zakładu w ramach środków na wynagrodzenia osobowe może przyznać sanitariuszom zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) dodatek o 10% wyższy niż określony w ust. 2 i 3.
5.
Za pracę w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) oraz w dzień ustalony w rozkładzie czasu pracy dla danego pracownika jako dodatkowy dzień wolny od pracy, zamiast dodatku, o którym mowa w ust. 1-4, przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
13 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 października 1995 r. (Dz.U.95.122.594) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1995 r.