Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.42.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 kwietnia 1996 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. *

Na podstawie art. 82c ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń.
§  2. Ustala się:
1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy dotyczące urzędników państwowych.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PAŃSTWOWYM URZĘDZIE NADZORU UBEZPIECZEŃ

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I300-400
II350-450
III400-500
IV450-550
V500-600
VI550-650
VII600-700
VIII650-750
IX700-800
X750-850
XI800-900
XII850-1000
XIII900-1200
XIV1000-1400
XV1200-1600
XVI1400-1700
XVII1600-1800
XVIII1700-2000
XIX1800-2500
XX2000-2750
XXI2500-3000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoKwota w złotych
5do 100
6do 200
7do 400
8do 600
9do 800
10do 1000
* Z dniem 1 lipca 1999 r. niniejsze rozporządzenie nie dotyczy pracowników, o których mowa w art. 82c ust. 4 ustawy z 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej w brzmieniu nadanym przez art. 128 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U.99.49.483).