Zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.35.152

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 31 marca 1992 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych, zwanych dalej odpowiednio "pracownikami" i "instytucjami", zatrudnionych w:
1)
bibliotekach,
2)
domach kultury, ośrodkach i klubach kultury, świetlicach i ogniskach artystycznych,
3)
galeriach i centrach sztuki,
4)
ośrodkach badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury,
5)
domach pracy twórczej,
6)
muzeach,
7) 2
biurach wystaw artystycznych,
8) 3
jednostkach organizacyjnych mających na celu ochronę zabytków.
Ustala się:
1)
tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabele zaszeregowania stanowisk pracy, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3) 4
tabelę stanowisk (funkcji) uprawniających do dodatku funkcyjnego niektórych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 5
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "minimalnej stawce", rozumie się przez to minimalną stawkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określoną w tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 6
Stawki wynagrodzenia określone w rozporządzeniu zostały ustalone z uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat, zwany dalej "dodatkiem", w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.
2.
Kierowcom i ich pomocnikom, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają prawo do dodatków w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego po 3 latach pracy i 4% wynagrodzenia zasadniczego po 4 latach pracy, dodatek wypłaca się według dotychczasowych zasad.
3. 7
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.
4.
W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
5.
Do okresu uprawniającego do dodatku wlicza się także inne okresy na podstawie przepisów odrębnych.
6.
Dodatek wypłaca się za wszystkie dni pracy i dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
7.
Dodatek wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny, zwany dalej "dodatkiem".
2.
Przy tworzeniu stanowisk (funkcji) uprawniających do dodatku należy w szczególności uwzględnić:
1)
stopień samodzielności organizacyjnej danej instytucji,
2)
liczbę pracowników zatrudnionych w instytucji (komórce organizacyjnej),
3)
zakres działania instytucji (komórki organizacyjnej).
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych w wysokości:
1)
do 5% minimalnej stawki - przy pierwszym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości,
2)
do 10% minimalnej stawki - przy drugim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości,
3)
do 15% minimalnej stawki - przy trzecim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości oraz przy pracach wykonywanych w warunkach niebezpiecznych.
2.
Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
 
1.
Pracownikom zatrudnionym w muzeach martyrologicznych i w oddziałach martyrologicznych innych muzeów na stanowiskach pracy wymagających bezpośredniej styczności z reliktami martyrologii przez co najmniej połowę obowiązującego ich wymiaru czasu pracy przysługuje dodatek za szczególnie trudne warunki pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznawany jest wyłącznie na okres wykonywania pracy w warunkach określonych w ust. 1.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na których jest niezbędne posługiwanie się językiem obcym, przysługuje dodatek za znajomość języków obcych w wysokości:
1)
do 10% minimalnej stawki - za znajomość pierwszego języka obcego,
2)
do 15% minimalnej stawki - za znajomość każdego następnego języka obcego.
2.
Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1.
Kierowcom samochodów osobowych może być przyznane wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki płac (wynagrodzenie zasadnicze, dopłaty za godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca - w przypadkach, gdy faktyczny czas pracy kierowców w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętych do obliczenia wynagrodzenia.
2.
Kierowcom, z wyjątkiem kierowców samochodów osobowych, i ich pomocnikom mogą być w czasie pracy powierzane czynności dodatkowe, nie wchodzące w zakres ich normalnych obowiązków.
3.
Zasady powierzania czynności dodatkowych oraz wynagradzania za te czynności określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Pracownikom przysługuje za posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego dodatek w wysokości do 5% minimalnej stawki.
 
1. 10
Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy,
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
5)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2-5. 11
(skreślone).
6.
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
7.
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
8.
Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
9.
Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
10.
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
11. 12
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
12.
Jeżeli w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
13.
Pracownikowi, który w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 12, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
14.
Przepisy ust. 12 i 13 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
15.
Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r., który przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wliczeniem okresów wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Monitor Polski Nr 44, poz. 358), okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.
16.
Pracownicy, którzy podjęli zatrudnienie po dniu 1 lipca 1996 r., nabywają prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 6-14.
 
1. 14
Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2.
Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3.
Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
4.
Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
1. 15
Pracownikom przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
2. 16
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.
Pracownikom zatrudnionym stale w systemie zmianowym przysługuje za pracę na drugiej zmianie dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
(skreślony).
Pracownikom straży przemysłowej zatrudnionym na stanowiskach młodszych wartowników, wartowników i starszych wartowników, którym powierzono przewodnictwo psów, przysługuje dodatek za opiekę nad psem w wysokości do 10% minimalnej stawki.
Pracownikowi pełniącemu funkcję brygadzisty przysługuje z tytułu wykonywania dodatkowych czynności polegających na kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu pracy brygady, w okresie pełnienia tej funkcji, dodatek w wysokości uzależnionej od liczby pracowników zatrudnionych w brygadzie - do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Pracownicy zatrudnieni na terenie wsi oraz miast liczących do 5 tys. mieszkańców mogą otrzymywać dodatek w wysokości do 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
1.
W ramach środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.
2.
Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii ustala regulamin zakładowy.
3. 19
Jeżeli w instytucji działają zakładowe organizacje związkowe, zasady, o których mowa w ust. 2, ustala pracodawca w uzgodnieniu z tymi organizacjami.
W ramach posiadanych środków tworzy się fundusz nagród w wysokości do 3% wynagrodzeń osobowych.
1.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
2. 20
Godzinową stawkę:
1)
wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną - oraz
2)
wynikającą z minimalnej stawki, o której mowa w § 3,

ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

3. 21
(skreślony).
Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 grudnia 1991 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  22 TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

1. Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi
Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w złotych
I450-505
II455-520
III460-535
IV465-550
V470-570
VI480-595
VII490-620
VIII500-650
IX515-695
X530-750
XI550-805
XII575-860
XIII605-915
XIV635-970
XV670-1.025
XVI705-1.080
XVII740-1.135
XVIII780-1.195
XIX820-1.260
XX870-1.330
XXI925-1.400

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego i zespołów zainteresowań

Kategoria zaszeregowaniaStawki godzinowe w złotych
S6,60-11,10
I5,05-9,70
II4,35-8,60
III3,70-7,55

3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych w zakładach (komórkach organizacyjnych) prowadzących działalność poligraficzną

Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w złotych
I450-505
II455-520
III460-535
IV465-550
V470-570
VI475-595
VII480-620
VIII490-645
IX500-670
X510-695
XI520-725
XII530-770
XIII540-820
XIV550-870
XV560-920
XVI575-970
XVII590-1.020
XVIII605-1.080
XIX620-1.140

4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych w zakładach (komórkach organizacyjnych) prowadzących działalność poligraficzną

Kategoria zaszeregowaniaStawki godzinowe w złotych
w skróconym czasie pracy
w normalnym czasie pracy40 godzin tygodniowo36,25 godzin tygodniowo
I2,51-2,812,64-2,952,91-3,25
II2,55-2,902,68-3,052,95-3,36
III2,59-3,002,72-3,153,00-3,47
IV2,63-3,112,76-3,273,05-3,60
V2,68-3,222,81-3,383,10-3,73
VI2,73-3,442,87-3,613,16-3,98
VII2,78-3,812,92-4,003,22-4,41
VIII2,83-4,182,97-4,393,28-4,84
IX2,88-4,573,02-4,803,34-5,29
X2,93-4,973,08-5,223,39-5,76
XI2,99-5,393,14-5,663,46-6,24
XII3,06-5,813,21-6,103,54-6,73

5. Pracownicy straży przemysłowej

Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w złotych
III465-535
IV470-560
V475-590
VI480-620
VII485-650
VIII490-680
IX495-715
X500-760
XI510-820
XII520-880

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  23 TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY

I. Pracownicy działalności podstawowej
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowania
123
1Starszy kustosz-dyrektor, główny instruktor-dyrektor, główny specjalista w zakresie działalności podstawowej (np. do spraw ochrony zbiorów filmowych)-dyrektor, główny konserwator zbiorów filmowych-dyrektor, naczelny filmograf-dyrektorXIX-XXI
2Starszy kustosz, główny instruktor, główny specjalista w zakresie działalności podstawowej (np. do spraw ochrony zbiorów filmowych), główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmografXVIII-XIX
3Starszy konserwator w muzealnictwie oraz przy badaniach i dokumentowaniu zabytkówXVI-XIX
4Kustosz: zbioru filmowego, przy pracach bibliotecznych, w muzealnictwie oraz przy badaniach i dokumentowaniu zabytkówXV-XVI
5Konserwator w muzealnictwie oraz przy badaniach i dokumentowaniu zabytkówXIV-XVI
6Starszy specjalista w zakresie działalności podstawowej, starszy filmograf, starszy instruktor do spraw programowych filmowych, starszy konserwator taśmy filmowejXIV-XV
7Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista, starszy konserwator przy pracach bibliotecznych, adiunkt muzealny, adiunkt konserwatorski, starszy instruktor w domu, ośrodku, klubie kultury, w świetlicy, ognisku artystycznym, specjalista w zakresie działalności podstawowej w galerii i centrum sztuki, starszy renowatorXIII-XIV
8Starszy instruktor w galerii i centrum sztuki, renowator, specjalista w zakresie działalności podstawowejXII-XIII
9Bibliotekarz, dokumentalista, konserwator przy pracach bibliotecznych, starszy asystent muzealny i konserwatorski, instruktor, instruktor do spraw programowych filmowych, renowator przyuczony, filmograf, konserwator taśmy filmowejXI-XII
10Młodszy renowator, samodzielny referent w zakresie działalności podstawowej, przewodnik muzealny, starszy magazynier bibliotecznyX-XI
11Asystent muzealny i konserwatorskiIX-XI
12Młodszy bibliotekarz, młodszy dokumentalista, młodszy konserwator, młodszy instruktor, młodszy instruktor do spraw programowych, młodszy filmograf, magazynier: biblioteczny, zbiorów filmowychIX-X
13Starszy referent w zakresie działalności podstawowejVIII-IX
14Asystent, referent w zakresie działalności podstawowejVI-VII

II. Pracownicy administracji i obsługi

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent minimalnej stawki do:
1234
1Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, główny księgowyXIV-XVII135%
2Kierownik administracyjny (jeżeli nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych)XIV-XVII90%
3Główny specjalista*, radca prawnyXIV-XVI105%
4Kierownik: wydziału, działu, oddziału, kierownik pracowni: reprograficznej, kserograficznej, poligraficznejXIII-XV90%
5Specjalista do spraw obsługi i konserwacji urządzeń: elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych, komputerowych, elektrycznych, automatyki*XI-XIV75%
6Kierownik sekcji (referatu), zastępca kierownika: wydziału, działu, oddziałuXI-XIII75%
7Specjalista* (inny niż wymieniony w lp. 5 tabeli)X-XIII75%
8Starszy mistrzX-XII75%
9Kierowca autobusuX-XI-
10Kierownik stołówki (z zapleczem kuchennym)X-XI75%
11Starszy księgowy, starszy operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.), maszynista offsetowy, fotograf offsetowy, mistrzIX-XI-
12Kierowca samochodu ciężarowego, kierownik bufetu, ratownik wodnyIX-X-
13Kierownik magazynuVIII-X50%
14Starszy laborant (w muzeum), introligator, rzemieślnik-specjalista, kuchmistrz, plastyk, rysownik, fotografVIII-X-
15Starsza maszynistkaVIII-IX-
16Kierownik: kancelarii, archiwum, powielarniVII-IX50%
17Rzemieślnik, montażysta wystaw, kwalifikowany opiekun ekspozycji, ogrodnik, palacz centralnego ogrzewania, starszy referent, intendent, starszy magazynier, księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.)VII-IX-
18Kierowca samochodu osobowegoVII-VIII-
19Archiwista, operator urządzeń powielających, laborant (w muzeum), referent, kasjer, magazynier, sekretarka, kucharz, sprzedawca w bufecieVI-VIII-
20Maszynistka, kelnerkaVI-VII-
21Telefonistka, korektor, pomocnik: biblioteczny, muzealny, pomocnik palacza centralnego ogrzewania, praczka, prasowaczkaV-VII-
22Pomoc kuchenna, pokojowaV-VI-
23Robotnik: przy archeologicznych pracach wykopaliskowych, magazynowy, gospodarczyIV-VI-
24BileterIV-V-
25Starszy: strażnik, woźny, dozorca, portier, szatniarzIII-V-
26Strażnik, woźny, portier, dozorca, szatniarz, dźwigowy, goniec, sprzątaczka, pomoc powielaczowegoII-IV-

* Dodatek funkcyjny przysługuje za kierowanie zespołem pracowników.

III. Pracownicy zakładów (komórek organizacyjnych) prowadzących działalność poligraficzną:

1) zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych:

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent minimalnej stawki do:
1234
1Kierownik zakładu poligraficznegoXVII-XIX180%
2Główny: specjalista, programista, mechanik, technologXIV-XVII140%*
3Kierownik: wydziału, działu, zmiany (dyspozytor)XIII-XVI120%
4Starszy: redaktor techniczny, grafik, elektronik, programista, technolog, specjalistaXII-XV-
5Specjalista, rewident, starszy inspektorXI-XIII-
6Kierownik magazynu, mistrzX-XIII80%
7Redaktor techniczny, grafik, elektronik, programista, magazynier, zaopatrzeniowiec, kalkulator, technolog, planista, księgowy, kasjer, ekspedytor, inspektorVIII-XI-
8Młodszy: elektronik, programista, starszy referent, sekretarka, starsza maszynistkaVII-XI-
9MaszynistkaVI-VIII-
10ReferentV-VII-

* Dodatek funkcyjny przysługuje za kierowanie zespołem pracowników.

2) zatrudnieni na stanowiskach robotniczych:

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowania
123
1Maszynista maszyn offsetowych zwojowychVIII-XII
2Elektronik-konserwator, organizator przetwarzania składu komputerowego, składacz komputerowego systemu składu, kopista offsetowy, maszynista typograficzny arkuszowy, maszynista maszyn offsetowych arkuszowych, montażysta składu, fotoretuszer, fotograf, retuszer, naświetlacz składu komputerowego, składacz ręczny, montażysta offsetowy, introligator: galanteryjny, przemysłowyVII-XII
3MechanikV-XII
4Monter-konserwator maszyn poligraficznychVI-XI
5Składacz na aparatach pisząco-kodującychVII-X
6ElektromonterV-X
7KrajaczIV-X
8Szlifierz ostrzarzV-IX
9Kompletator składu komputerowegoVI-VIII
10Kierowca samochodu ciężarowegoIX-X
11Kierowca samochodu osobowegoVII-VIII
12Belowacz makulatury, pracownik: magazynowy, transportowy, w ekspedycji, operator: maszyn powielających, kserografiiIV-VIII
13Operator: maszyn introligatorskich, offsetowych, typograficznych, odbieracz przy maszynach drukującychIV-VII
14Liczarka, pomocnikIV-VI
15Pracownik gospodarczyIII-V
16SprzątaczkaII-IV

IV. Pracownicy straży przemysłowej

Lp.StanowiskoKwalifikacjeKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent minimalnej stawki do:
12345
1Komendant oddziału*:
I kategoriiwedług odrębnych przepisówX-XII100%
II kategoriiwedług odrębnych przepisówIX-XI85%
III kategoriiwedług odrębnych przepisówVIII-X75%
2Zastępca komendanta oddziału*:
I kategoriiwedług odrębnych przepisówVIII-X75%
II kategoriiwedług odrębnych przepisówVII-IX40%
3Dowódca wartywykształcenie podstawowe oraz kurs kwalifikacyjny na dowódcę wartyVI-VIII30%
4Starszy wartownikwykształcenie podstawowe oraz kurs przygotowawczyV-VII-
5Wartownikwykształcenie podstawowe oraz kurs przygotowawczyIV-VI-
6Młodszy wartownik-III-V-

* Do kategorii I zalicza się oddział liczący ponad 60 pracowników.

Do kategorii II zalicza się oddział liczący od 25 do 60 pracowników.

Do kategorii III zalicza się oddział liczący do 25 pracowników.

Do stanu etatowego oddziału straży przemysłowej wlicza się również pracowników służby dozoru (dozorców i portierów).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  24 TABELA STANOWISK (FUNKCJI) UPRAWNIAJĄCYCH DO DODATKU FUNKCYJNEGO NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW

Pracownicy działalności podstawowej
Lp.FunkcjaProcent minimalnej stawki do:
123
1Dyrektor150%
2Zastępca dyrektora135%
3Kurator muzealny, główny konserwator muzealny, główny inwentaryzator muzealny105%
4Kierownik działu, oddziału, filii, wydziału - w muzeach centralnych i autonomicznych oraz w jednostkach stopnia centralnego105%
5Główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmograf105%
6Samodzielne stanowiska pracy1):
- w Ogólnopolskim Ośrodku Sztuki dla Dzieci i Młodzieży

w Poznaniu oraz w galeriach i centrach sztuki

105%
- w domach kultury, ośrodkach i klubach kultury oraz

w świetlicach

75%
7Zastępca kierownika wydziału w ośrodkach badań i dokumentacji zabytków75%
8Kierownik sekcji2):
- w jednostkach stopnia centralnego75%
- w ośrodkach badań i dokumentacji filmu oraz

w pozostałych jednostkach stopnia innego niż

centralny

50%
9Kierownik pracowni w muzeach oraz ośrodkach badań i dokumentacji zabytków60%
10Kierownik działu, oddziału, filii - w jednostkach nie wymienionych pod lp. 4 (z wyjątkiem wiejskich domów kultury, klubów i świetlic), instruktor biblioteczny1), kierownik biblioteki gminnej60%
11Kierownik wiejskiego domu kultury, klubu, świetlicy, ogniska artystycznego60%

1) Jeżeli pracownik na tym stanowisku kieruje zespołem pracowników lub sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością jednostek niższego szczebla (poradnictwo, instruktaż).

2) W ośrodkach badań i dokumentacji filmu: kierownik sekcji, zespołu, biblioteki, archiwum zbiorów filmowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  25 ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACE WYKONYWANE W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

3) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone (np. spawanie, hartowanie, stosowanie lamp bakteriobójczych),

4) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25o C lub poniżej 10o C,

5) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stale stosowanie sztucznego oświetlenia,

6) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.

2. Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

2) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

3) w warunkach obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynikającego z procesu technologicznego,

4) w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji (np. używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych),

5) w warunkach narażenia na hałas,

6) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla mężczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagającej wymuszonej pozycji ciała.

3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, alfa- i betanaftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym do tych substancji działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy,

2) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

3) w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami,

4) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.

4. Do szczególnie niebezpiecznych zalicza się prace:

1) przy urządzeniach elektromagnetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywanych zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,

2) związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem oraz transportowaniem gazów i materiałów wybuchowych,

3) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,

4) związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz ich transportem.

5. Prace określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 5 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, określone w odrębnych przepisach, lub inne obowiązujące normy higienicznosanitarne.

6. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 5, dokonywane są przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.

7. Dodatek za wykonywanie prac:

1) określonych w ust. 1-3 - przysługuje, jeżeli były one wykonywane co najmniej przez 80 godzin w miesiącu,

2) określonych w ust. 4 - przysługuje za efektywny czas pracy, bez względu na dzienny lub miesięczny wymiar czasu pracy.

8. Dodatek, o którym mowa w ust. 1-4, wypłacany jest miesięcznie z dołu.

9. Decyzję o przyznaniu dodatku, jego wysokości i cofnięciu w przypadku zmiany warunków pracy podejmuje pracodawca.

10. W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu prac wykonywanych w różnych stopniach szkodliwości dla zdrowia i uciążliwości lub niebezpieczeństwa przysługuje pracownikowi jeden, najwyższy dodatek.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  26 (skreślony).

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  27 ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

1. Warunkiem przyznawania dodatku za znajomość języków obcych, zwanego dalej "dodatkiem", jest posiadanie przez pracownika zaświadczenia potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości języka obcego przed państwową lub resortową komisją egzaminacyjną.

2. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są pracownicy posiadający:

1) dyplom ukończenia wydziału filologicznego szkoły wyższej,

2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka obcego, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,

3) dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej za granicą, w której językiem wykładowym był język obcy, za którego znajomość pracownik ma otrzymywać dodatek.

3. Złożenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1, uprawnia do dodatku przez okres 5 lat. Warunkiem przyznania dodatku po upływie tego okresu jest ponowne złożenie egzaminu. Nie dotyczy to pracowników, którzy złożyli egzamin z wynikiem co najmniej dobrym.

4. Dodatek przyznaje pracodawca w wysokości uzależnionej od stopnia wykorzystania znajomości języka obcego na stanowisku pracy.

5. Dodatek wypłaca się za wszystkie dni pracy i dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po:

1) złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym,

2) przedłożeniu dokumentów uzasadniających zwolnienie pracownika od składania egzaminu.

7. Prawo do otrzymywania dodatku wygasa z końcem miesiąca, w którym pracownik:

1) przestał wykonywać czynności lub zajmować stanowisko uzasadniające otrzymywanie dodatku,

2) uzyskał ocenę negatywną z ponownie składanego egzaminu.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  28 ZASADY POWIERZANIA KIEROWCOM I ICH POMOCNIKOM CZYNNOŚCI DODATKOWYCH ORAZ WYNAGRADZANIA ZA TE CZYNNOŚCI

1. Kierowcom, z wyjątkiem kierowców samochodów osobowych, i ich pomocnikom w uzasadnionych przypadkach mogą być w czasie ich pracy powierzone czynności dodatkowe, nie wchodzące w zakres ich normalnych obowiązków. W szczególności dotyczy to tych przypadków, w których powierzenie kierowcom dodatkowych czynności eliminuje potrzebę zatrudnienia innych pracowników do wykonywania tych czynności lub pozwala lepiej wykorzystywać środki transportu i urządzenia przeładunkowe.

2. Czynności dodatkowe mogą być powierzone kierowcom i pracownikom za ich zgodą po uprzednim przeszkoleniu oraz pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego i pracy oraz zapewnienia warunków organizacyjno-technicznych i dokumentacyjno-kontrolnych.

3. Dodatki do wynagrodzenia przysługują za wykonywanie następujących czynności dodatkowych:

1) stały udział przy czynnościach za- i wyładunkowych,

2) wykonywanie czynności spedycyjnych (przejęcie odpowiedzialności materialnej za ładunek, jego odbiór i zdanie, nadzór, załatwianie formalności dokumentacyjnych itp.),

3) wykonywanie czynności ładowacza,

4) wykonywanie czynności biletera podczas imprezy,

5) wykonywanie czynności administracyjnych, technicznych i obsługi w zakresie imprez,

6) inne czynności wynikające z potrzeb instytucji, jeżeli obowiązek ich świadczenia nie wynika z umowy o pracę zawartej z kierowcą (pomocnikiem).

4. Łączna kwota dodatku za wykonywanie dodatkowych czynności nie może przekroczyć 60% minimalnej stawki.

5. Czynności dodatkowe wykonywane są na podstawie umowy o pracę dodatkową, określającej rodzaje powierzonych czynności, ich zakres oraz wysokość dodatku.

6. Wysokość dodatku ustala pracodawca.

7. Za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności, za którą przysługuje wynagrodzenie, a także za każdy dzień niewykonywania dodatkowych czynności dodatek miesięczny ulega zmniejszeniu o 1/22,5. Jeżeli nieobecność w pracy nie przekracza 4 godzin dziennie, potrąca się 1/45 dodatku.

8. Jeżeli czynność dodatkową wykonują razem kierowca i pomocnik, dodatek za wykonywanie danej czynności dzieli się następująco: kierowca otrzymuje 60%, pomocnik 40%.

9. Czynności za- i wyładunkowe mogą być powierzane kierowcy tylko w takim rozmiarze, by nie powodowało to zmęczenia w stopniu uniemożliwiającym mu bezpieczne prowadzenie pojazdu.

1 § 1 zmieniony przez:

- § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.121.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.

- § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1997 r. (Dz.U.97.37.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1997 r.

2 § 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
3 § 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
4 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
5 § 3 ust. 1:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1992 r. (Dz.U.92.58.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

6 § 3 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1992 r. (Dz.U.92.58.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1992 r.
7 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1994 r. (Dz.U.94.72.318) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.
8 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
9 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.121.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.
10 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
11 § 11 ust. 2-5 skreślone przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
12 § 11 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
13 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.121.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.
14 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
15 § 13 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.121.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.
16 § 13 ust. 2:

- dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.121.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 1997 r. (Dz.U.97.37.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1997 r.

17 § 15 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
18 § 151 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.121.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.
19 § 18 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
20 § 20 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 marca 1997 r. (Dz.U.97.37.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

21 § 20 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 marca 1997 r. (Dz.U.97.37.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1997 r.
22 Załącznik 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1992 r. (Dz.U.92.58.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 1993 r. (Dz.U.93.42.197) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 lutego 1994 r. (Dz.U.94.28.102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 maja 1994 r. (Dz.U.94.72.318) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 października 1994 r. (Dz.U.94.120.587) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 1995 r. (Dz.U.95.17.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1995 r. (Dz.U.95.92.458) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 października 1995 r. (Dz.U.95.122.591) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.121.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 marca 1997 r. (Dz.U.97.37.232) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

23 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 maja 1994 r. (Dz.U.94.72.318) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1995 r. (Dz.U.95.92.458) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.121.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

24 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 maja 1994 r. (Dz.U.94.72.318) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

25 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
26 Załącznik nr 5 skreślony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
27 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
28 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.62.393) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.