§ 8. - Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.241.2075

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  8.
1.
Tworzy się fundusz nagród dla urzędników państwowych, z przeznaczeniem na nagrody, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego.
2.
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Przewodniczącego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.