§ 5. - Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.241.2075

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  5.
1.
Przewodniczący, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, może przyznać pracownikowi dodatek służbowy w wysokości do 80% wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi.