§ 4. - Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.241.2075

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  4.
1.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku, przewidziana dla danego stanowiska, jest niższa o jedną stawkę.