§ 3. - Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.241.2075

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  3.
1.
Zaszeregowania pracownika, jego przeszeregowania w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania na stanowisko wyższe od dotychczas zajmowanego dokonuje Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - zwany dalej "Przewodniczącym" - na wniosek dyrektora Biura, zgłoszony przez dyrektora departamentu lub kierownika innej samodzielnej jednostki organizacyjnej.
2.
Przewodniczący w szczególnie uzasadnionych przypadkach może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, nie więcej jednak niż o 1/3 tego okresu, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.