§ 2. - Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.241.2075

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  2.
Ustala się:
1)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędników państwowych, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wykaz stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni w Biurze są urzędnikami państwowymi, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.