§ 12. - Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.241.2075

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  12.
1.
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w Biurze w dniu 27 stycznia 1995 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Pracownik, który podjął zatrudnienie w Biurze po dniu 27 stycznia 1995 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 7, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.