Zasady wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.28.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 1990 r.
w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 99) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zasady wynagradzania dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, powołanych przed dniem 21 marca 1990 r.
Dyrektorowi przysługują następujące składniki wynagrodzenia:
1) 1
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie przekraczającej 500% przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, bez wypłat z zysku,
2)
inne składniki wynagrodzenia i świadczenia, z wyjątkiem premii i nagród, przewidziane w przepisach o wynagradzaniu obowiązującym w zakładzie pracy,
3) 2
(skreślony).
Dyrektorowi przysługuje prowizja od zysku przedsiębiorstwa, naliczana według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1990 r.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.85.502) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1990 r.
2 § 2 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 lutego 1991 r. (Dz.U.91.12.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.
3 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 lutego 1991 r. (Dz.U.91.12.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.