Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych... - Dz.U.1997.2.8 - OpenLEX

Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.2.8

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 1997 r.
w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie stosuje się do:
1)
pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym:
a)
Prezesa Rady Ministrów,
b)
wiceprezesa Rady Ministrów,
c)
ministra,
d)
innego członka Rady Ministrów,
2)
doradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe inne niż wymienione w pkt 1,

zwanych dalej "pracownikami".

Wynagrodzenie pracowników składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska, dodatku funkcyjnego związanego z kierowaniem zespołem oraz dodatku za wieloletnią pracę.
Ustala się tabelę stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji pracowników, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
1.
Pracownikami przysługuje odprawa, z tytułu rozwiązania przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy, w wysokości:
1)
50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, krócej niż 6 miesięcy,
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co najmniej 6 miesięcy,
3)
300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co najmniej 3 lata.
2.
Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić pracownika z wymagań kwalifikacyjnych określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
Do pracowników stosuje się przepisy § 6 i 8-10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek (Dz. U. Nr 49, poz. 306).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK  2

TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW*

Lp.StanowiskoKwota w złotychWymagane

kwalifikacje

wynagrodzenie

zasadnicze

dodatek

funkcyjny

wykształcenieliczba lat

pracy

123456
1Szef gabinetu politycznego

Prezesa Rady Ministrów

5.7001.650wyższe7
2Szef gabinetu politycznego

wiceprezesa Rady Ministrów,

główny doradca Prezesa Rady

Ministrów

5.1001.550wyższe7
3Szef gabinetu politycznego

ministra lub innego członka Rady

Ministrów

4.65014.00wyższe7
4Doradca w gabinecie politycznym

Prezesa Rady Ministrów

3.400-4.150-wyższe5
5Doradca w gabinecie politycznym

wiceprezesa Rady Ministrów

3.100-4.050-wyższe5
6Doradca w gabinecie politycznym

ministra lub innego członka Rady

Ministrów

2.850-3.600-wyższe5
7Doradca lub pełniący funkcję

doradcy osoby zajmującej

kierownicze stanowisko państwowe

inne niż wymienione w lp. 1, 2 i

3

2.700-3.300-wyższe5
8Asystent polityczny Prezesa Rady

Ministrów, wiceprezesa Rady

Ministrów, ministra lub innego

członka Rady Ministrów oraz

innej osoby zajmującej

kierownicze stanowisko państwowe

2.000-2.400-wyższe2
*) Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego po przeliczeniu stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych (Dz. U. Nr 153, poz. 1006).
1 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.49.308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.49.308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1999 r. (Dz.U.99.36.336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1999 r.