Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.60.523

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY 1
z dnia 6 kwietnia 2005 r.
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły artystycznej i świadectwa dojrzałości, zwane dalej "świadectwami", dyplomy ukończenia szkoły artystycznej, zwane dalej "dyplomami", zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i w klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i w klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwane dalej "zaświadczeniami", oraz indeksy i legitymacje szkolne wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzory świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają publiczne szkoły artystyczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych, zwane dalej "szkołami", z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zaświadczenia i świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 8, wydają okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej "komisjami okręgowymi".
4. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne promocyjne oraz indeksy, a także sporządzać protokoły egzaminu promocyjnego na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na świadectwie, indeksie oraz protokole zamieszcza się informację: "Wzór zatwierdzony przez ......... w dniu ......... nr sprawy .........".
5. Placówki artystyczne wydają świadectwa informujące o przebiegu nauki, na drukach według własnego wzoru.
6. Świadectwa, z zastrzeżeniem ust. 7, oraz dyplomy wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
7. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 8, wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu maturalnego. Zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w ust. 1.
8. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych, z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych.
10. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw dojrzałości i zaświadczeń.
§  2. Szkoła policealna i szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury wydaje uczniom indeksy.
§  3.
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.
3. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
4. Statut szkoły, o której mowa w ust. 3, określa, czy szkoła wydaje uczniom indeksy czy świadectwa szkolne promocyjne, z tym że na pisemny wniosek ucznia szkoła wydaje uczniowi świadectwo szkolne promocyjne.
§  4.
1. Uczeń szkoły realizującej kształcenie ogólne, zwanej dalej "ogólnokształcącą szkołą artystyczną", który otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiedniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 1 ust. 1, albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego sprawdzianu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy szóstej szkoły podstawowej.
3. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej gimnazjum i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1, albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej gimnazjum.
4. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego.
§  5.
1. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie w zawodzie, uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.
§  6. Absolwent dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły artystycznej, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje - w przypadku zdania tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezdania egzaminu dojrzałości - dyplom ukończenia szkoły.
§  7.
1. Uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2. Absolwent, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem lub dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Absolwent ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który uzyskał z egzaminu dojrzałości średnią ocen co najmniej 4,6 oraz ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo dojrzałości potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
4. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który uzyskał z obowiązkowych zajęć ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje - na swój pisemny wniosek lub pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) - poświadczenie spełniania w zakresie obowiązkowych zajęć ogólnokształcących oraz zachowania wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
§  8.
1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości.
2. Na świadectwie dojrzałości, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, z zastrzeżeniem ust. 3, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej, z uwzględnieniem ust. 4-9, miejscowość i datę wystawienia świadectwa dojrzałości, numer świadectwa dojrzałości oraz adnotacje określone w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
3. W przypadku gdy absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części ustnej oraz w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, należy podać poziom, na jakim zdawany był ten język, wpisując odpowiednio "poziom podstawowy" lub "poziom rozszerzony", z zastrzeżeniem ust. 5-7.
5. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy zdawali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, w części ustnej i części pisemnej, wpisuje się "poziom dla szkół dwujęzycznych".
6. W przypadku gdy absolwent w części pisemnej egzaminu maturalnego zdawał przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany na poziomie podstawowym i wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym.
7. W przypadku absolwentów niesłyszących zamiast wyniku egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w części pisemnej egzaminu maturalnego zdawali przedmiot, który nauczany był dwujęzycznie, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany w części zdawanej w drugim języku nauczania, oznaczając ją jako "część w języku....." i wpisując zamiast linii przerywanej odpowiedni język nauczania.
9. W przypadku gdy absolwent zdawał na egzaminie maturalnym przedmioty dodatkowe, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się wyniki uzyskane z tych przedmiotów, oddzielnie z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§  9.
1. Absolwent - po zdaniu egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego - otrzymuje oryginał świadectwa dojrzałości i jeden odpis.
2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, wystawia się na druku świadectwa dojrzałości, umieszczając na pierwszej stronie w prawym górnym rogu wyraz "ODPIS", z zastrzeżeniem ust. 3. Na odpisie świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 6, umieszcza się fotografię.
3. Odpis świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 8, jest wypełniany pismem komputerowym i drukowany łącznie z nadrukiem "ODPIS", wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.
§  10.
1. W świadectwach ukończenia szkoły i dyplomach ukończenia szkoły oraz w świadectwach dojrzałości, o których mowa w § 6, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej, a w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
2. W świadectwach i dyplomach, o których mowa w ust. 1, wpisuje się również te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny końcoworoczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 22.
§  11.
1. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem ust. 9.
2. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.
3. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.
4. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ostatniej części egzaminu albo datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.
5. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony(a)". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.
6. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.
7. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci imiennej dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny.
8. Przepisy ust. 2-7 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen, indeksów i legitymacji szkolnych.
9. Świadectwa szkolne promocyjne, wypełniane pismem komputerowym, mogą być drukowane łącznie ze wzorem druku świadectwa zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Świadectwa te mogą nie zawierać mikrodruku, o którym mowa w § 17 ust. 1.
§  12.
1. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości i zaświadczeń.
2. Świadectwo dojrzałości i zaświadczenie wydawane przez komisję okręgową są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej komisji okręgowej oraz pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.
3. Świadectwo dojrzałości wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:
1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska absolwenta, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, nazwy języka obcego nowożytnego i przedmiotu wybranego, miejscowości i daty, numeru świadectwa dojrzałości, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;
2) wyrazów "imię (imiona) i nazwisko", "przedmiot wybrany", "miejscowość, data" oraz "pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej";
3) linii przerywanych w wyrazach "zdał..." i "uzyskał..."; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych drukuje się "a";
4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.
4. Zaświadczenie wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze zaświadczenia:
1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: numeru zaświadczenia, imienia (imion) i nazwiska ucznia, daty i miejsca urodzenia, wyników uzyskanych z poszczególnych części odpowiednio sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, miejscowości i daty, kodu, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;
2) wyrazów "imię (imiona) i nazwisko", "miejscowość, data" oraz "pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej";
3) linii przerywanych w wyrazach "przystąpił..." i "uzyskał..."; w przypadku uczennicy w miejscu linii przerywanych drukuje się "a";
4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.
5. W przypadku absolwenta, który nie posiada numeru PESEL, na świadectwie dojrzałości zamiast wyrazów "numer PESEL" wpisuje się wyrazy "numer dokumentu".
§  13.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.
2. Szkoła lub komisja okręgowa sporządza duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, lub dokumentacji egzaminu maturalnego.
3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 5. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a pod tekstem dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową, z zastrzeżeniem ust. 6. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.
4. Duplikat świadectwa dojrzałości wystawia się łącznie z duplikatem odpisu świadectwa dojrzałości.
5. Jeżeli szkoła lub komisja okręgowa posiada dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, albo dokumentację egzaminu maturalnego, a brak jest druku świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę lub komisję okręgową formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.
6. Duplikaty świadectw dojrzałości i zaświadczeń wydawanych przez komisje okręgowe są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.
7. W dokumencie, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie powinno nastąpić listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
9. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą".
10. W przypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia wydaje komisja okręgowa wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
11. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, albo dokumentacji egzaminu maturalnego lub jest ona niewystarczająca do wystawienia duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła lub właściwa komisja okręgowa albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 9 i 10, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
12. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, albo egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.
§  14. Szkoła poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub innego druku szkolnego, gdy:
1) jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły;
2) dotyczy to wydania kopii dla celów rekrutacji.

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

§  15.
1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, może w indeksie dokonać sprostowania błędów i oczywistych omyłek. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.
2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu należy umieścić adnotację "Dokonano sprostowania" oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby, datę i pieczęć urzędową.
3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.
4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw i dyplomów oraz ich odpisów, a także zaświadczeń. Świadectwo lub dyplom, jego odpis oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlega wymianie.
§  16.
1. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska absolwenta na świadectwie, dyplomie lub zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię lub nazwisko, a jeżeli jego wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię lub nazwisko.
2. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania, o której mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe imię lub nazwisko i nad nim wpisać nowe kolorem czerwonym. Na dole strony należy umieścić adnotację "Dokonano zmiany imienia/nazwiska" oraz datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenia sądowego.
3. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła po ukończeniu szkoły, a przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości albo egzaminu maturalnego, należy wydać świadectwo dojrzałości na nowe imię lub nazwisko, a w arkuszu ocen zamieścić adnotację o wydaniu świadectwa dojrzałości na nowe imię lub nazwisko.
§  17.
1. Druki świadectw, dyplomów i zaświadczeń posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).
2. Druki świadectw dojrzałości, o których mowa w § 6, oznacza się w miejscu wskazanym we wzorach serią i numerem ustalanym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odrębnie dla każdego producenta.
3. Świadectwa dojrzałości i zaświadczenia wydawane przez komisje okręgowe są drukowane na papierze z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV, włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym zabezpieczającym przed próbami usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie, z jednoliterową serią i siedmiocyfrowym numerem oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie dojrzałości ramka giloszowa, godło oraz napis "Rzeczpospolita Polska" są wykonane w technice stalorytniczej, a motyw umieszczony w górnej części ramki jest pokryty farbą optycznie zmienną.
§  18.
1. Uczeń przyjęty do ogólnokształcącej szkoły artystycznej otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
2. Uczeń szkoły niewymienionej w ust. 1 otrzymuje legitymację szkolną na swój pisemny wniosek.
§  19.
1. Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a legalizacji dokumentów wydawanych przez komisje okręgowe przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
2. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu lub indeksie:
1) klauzuli w brzmieniu "Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)";
2) podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu) i pieczęci imiennej; odcisk pieczęci powinien być wyraźny;
3) pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1;
4) nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1;
5) daty dokonania legalizacji.
3. Przedłożone do legalizacji świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i indeksy wielostronicowe powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.
§  20.
1. Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, zaświadczenia, indeksy, poświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 4, legitymacje szkolne oraz kopie, o których mowa w § 14, są wydawane odpowiednio przez szkoły i komisje okręgowe nieodpłatnie.
2. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania indeksu oraz za stwierdzenie równoważności, o której mowa w § 21.
3. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy szkoły lub organu dokonującego odpowiedniej czynności.
§  21.
1. Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły artystycznej minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego potwierdza równoważność świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół artystycznych.
2. Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wystawienia świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.
3. Zasady uznawania w drodze nostryfikacji świadectw ukończenia szkoły oraz świadectw maturalnych uzyskanych za granicą za równoważne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świadectwom dojrzałości, określonym w ustawie, regulują odrębne przepisy.
§  22. W przypadku uzyskania z zajęć edukacyjnych, z których nauka zakończyła się w klasie programowo niższej, oceny końcowej miernej, w świadectwach i dyplomach ukończenia szkoły oraz w świadectwach dojrzałości wpisuje się dla tych zajęć ocenę dopuszczającą.
§  23.
1. Arkusze ocen założone na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, wpisuje się wyłącznie wyniki klasyfikacji końcoworocznej, z zastrzeżeniem ust. 3. W rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen końcowych wpisuje się oceny końcoworoczne uzyskane w danym roku szkolnym. Rubryki przeznaczone na wpisanie ocen za pierwszy okres przekreśla się.
3. W arkuszach ocen prowadzonych w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury wpisuje się wyniki klasyfikacji semestralnej przeprowadzanej po każdym semestrze.
4. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, a w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury - w wyniku klasyfikacji semestralnej.
5. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 30 września 2004 r.", datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły.
§  24.
1. Indeksy wydane na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone odpowiednio do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole lub zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów.
2. Legitymacje szkolne mogą być wydawane na drukach według dotychczasowych wzorów do czasu wyczerpania zapasów tych druków.
3. W roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 dopuszcza się:
1) wydawanie świadectw szkolnych promocyjnych na drukach według dotychczasowych wzorów o symbolach ART-II/200/2, ART-II/202/2 i ART-II/202-w/2;
2) stosowanie druku protokołu egzaminu promocyjnego według dotychczasowego wzoru o symbolu ART-II/274/2.
§  24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

1.

Informacje ogólne

1. Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną - giloszem, w następujących kolorach:

1) jasnozielonym - świadectwa i dyplomy, z zastrzeżeniem pkt 4;

2) niebieskim - zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i w klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3) pomarańczowym - zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i w klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej;

4) jasnoszarym - świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego.

2. Pierwsza strona każdego świadectwa i dyplomu, z wyjątkiem świadectwa dojrzałości wydawanego przez komisje okręgowe, jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione giloszem bez tych liter. Wzory giloszy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wszystkie świadectwa, dyplomy i zaświadczenia mają format A4 (210 x 297 mm).

4. Świadectwo potwierdzające uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na stronie pierwszej biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

5. W świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych, w części przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych nadobowiązkowych, wpisuje się zajęcia nadobowiązkowe przewidziane w szkolnym planie nauczania.

6. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) udział w olimpiadach;

2) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty - co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

3) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów - co najmniej na szczeblu regionalnym;

4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego.

7. W świadectwach i dyplomach, z wyjątkiem świadectw i dyplomów uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych, oraz w indeksach, z wyjątkiem indeksu wydawanego osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. W świadectwach i dyplomach uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz w indeksach wydawanych osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym w księdze ewidencji wpisano osobę przystępującą do egzaminów eksternistycznych.

8. W zaświadczeniach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową, znak "/" i kod arkusza egzaminacyjnego.

9. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

10. Protokoły egzaminu dojrzałości oraz egzaminu dyplomowego opatruje się pieczęcią urzędową szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycznych oraz indeksy wydawane osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych - pieczęcią urzędową szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna.

2.

Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych

2.1. Świadectwa szkolne promocyjne
Numer wzoruSymbolPrzeznaczenie
123
1ART-II/200/3dla uczniów:

1) klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I

stopnia

2) klas I - III Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego

Kurczewskiego

3) klas I - III Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w

Zakopanem

2ART-II/201/3dla uczniów:

1) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I

stopnia

2) klas I, II, IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej

II stopnia

3) klas I - V, VII i VIII ogólnokształcącej szkoły

baletowej

4) klas I, II, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk

pięknych

5) klas I - III liceum plastycznego

6) klas IV - VIII Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w

Zakopanem

7) klas I i II Ogólnokształcącej Eksperymentalnej

Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

8) klas IV - VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego

Kurczewskiego

3ART-II/201-w/3jw. z wyróżnieniem
4ART-II/202/3dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie ukończyli szkoły
5ART-II/203/3dla uczniów:

1) klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II

stopnia

2) klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej

6ART-II/203-w/3jw. z wyróżnieniem
7AR-II/204/3dla uczniów:

1) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) klasy IV liceum plastycznego

4) klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej - którzy

nie zdali egzaminu dyplomowego

8ART-II/205/3dla uczniów:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

3) szkoły sztuki tańca

4) szkoły sztuki cyrkowej

9ART-II/205-w/3jw. z wyróżnieniem
10ART-II/206/3dla uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim
11ART-II/206-w/3jw. z wyróżnieniem
12ART-II/207/3dla uczniów klas I i II Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu
2.2. Świadectwa ukończenia szkół artystycznych
13ART-II/220/3dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
14ART-II/220-w/3jw. z wyróżnieniem
15ART-II/221/3dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia
16ART-II/221-w/3jw. z wyróżnieniem
17ART-II/222/3dla uczniów Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu
18ART-II/223/3dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
19ART-II/223-w/3jw. z wyróżnieniem
20ART-II/224/3dla uczniów Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie
21ART-II/224-w/3jw. z wyróżnieniem
22ART-II/225/3dla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego
23ART-II/225-w/3jw. z wyróżnieniem
24ART-II/226/3dla uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim
25ART-II/226-w/3jw. z wyróżnieniem
2.3. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych
26ART-II/230/3dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia
27ART-II/230-w/3jw. z wyróżnieniem
28ART-II/231/3dla osób kończących szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych
29ART-II/232/3dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej
30ART-II/232-w/3jw. z wyróżnieniem
31ART-II/233/3dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
32ART-II/233-w/3jw. z wyróżnieniem
33ART-II/234/3dla uczniów dotychczasowego liceum sztuk plastycznych
34ART-II/235/3dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
35ART-II/235-w/3jw. z wyróżnieniem
36ART-I-II/236dla uczniów liceum plastycznego
37ART-I-II/236-w/3jw. z wyróżnieniem
38ART-II/237/3dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę baletową na podstawie egzaminów eksternistycznych
39ART-II/238/3dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych na podstawie egzaminów eksternistycznych
40ART-II/239/3dla osób kończących liceum plastyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych
41ART-II/240/3dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych
42ART-II/241/3dla uczniów szkoły policealnej
43ART-II/242/3dla uczniów szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury
44ART-II/243/3dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eksternistycznych
45ART-II/244/3dla osób kończących szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury na podstawie egzaminów eksternistycznych
46ART-II/245/3dla uczniów szkoły sztuki cyrkowej
47ART-II/245-w/3jw. z wyróżnieniem
48ART-II/246/3dla osób kończących szkołę sztuki cyrkowej na podstawie egzaminów eksternistycznych
49ART-II/247/3dla uczniów szkoły sztuki tańca
50ART-II/247-w/3jw. z wyróżnieniem
51ART-II/248/3dla osób kończących szkołę sztuki tańca na podstawie egzaminów eksternistycznych
2.4. Świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości
52ART-II/250/3dla uczniów dotychczasowego liceum muzycznego
53ART-II/250-w/3jw. z wyróżnieniem
54ART-II/251/3dla uczniów dotychczasowej szkoły baletowej
55ART-II/251-w/3jw. z wyróżnieniem
56ART-II/252/3dla uczniów dotychczasowego liceum sztuk plastycznych
57ART-II/252-w/3jw. z wyróżnieniem
2.5. Poświadczenie
58ART-II/260/3dla uczniów ogólnokształcącej szkoły artystycznej, którzy spełniają w zakresie obowiązkowych zajęć ogólnokształcących oraz zachowania wymagania określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem
2.6. Protokoły egzaminów
59ART-II/270/3protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej
60ART-II/271/3protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie programu dyplomowego
61ART-II/272/3protokół egzaminu dojrzałości dla dotychczasowych:

1) liceum muzycznego

2) liceum sztuk plastycznych

3) szkoły baletowej

62ART-II/273/3protokół egzaminów eksternistycznych dla wszystkich typów szkół artystycznych
63ART-II/274/3protokół egzaminu promocyjnego dla wszystkich typów szkół artystycznych
2.7. Arkusze ocen
64ART-II/280/3dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
65ART-II/281/3dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) ogólnokształcącej szkoły baletowej

66ART-II/282/3dla uczniów liceum plastycznego
67ART-II/283/3dla uczniów:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

3) szkoły sztuki tańca

4) szkoły sztuki cyrkowej

2.8. Indeksy
68ART-II/290/3dla uczniów:

1) szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły sztuki tańca

3) szkoły sztuki cyrkowej,

a także dla osób kończących szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych, z wyjątkiem szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

69ART-II/291/3dla uczniów:

1) szkoły policealnej

2) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów

kultury,

a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych

2.9. Legitymacje szkolne
70ART-II/292/3dla uczniów wszystkich typów szkół artystycznych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
71ART-II/293/3dla uczniów niepełnosprawnych we wszystkich typach szkół artystycznych

3.

Wykaz wzorów zaświadczeń i świadectw dojrzałości wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne

72OKE-II/400-a/2zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w:

1) klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I

stopnia

2) klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej

3) klasie szóstej Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego

Kurczewskiego

4) klasie szóstej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w

Zakopanem

73OKE-II/401-a/2zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w:

1) klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II

stopnia

2) klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły sztuk

pięknych

3) klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej

4) klasie trzeciej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej

Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

5) klasie dziewiątej Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego

Kurczewskiego

6) klasie dziewiątej Ogólnokształcącej Szkoły

Artystycznej w Zakopanem

74OKE-II/404/2świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

(Załącznik nr 2 stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

SPIS TREŚCI

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

2.1. Świadectwa szkolne promocyjne

1. ART-II/200/3 dla uczniów:

1) klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klas I-III Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

3) klas I-III Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

grafika

2. ART-II/201/3 dla uczniów:

1) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klas I, II, IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

3) klas I-V, VII i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej

4) klas I, II, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

5) klas I-III liceum plastycznego

6) klas IV-VIII Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

7) klas I i II Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

8) klas IV-VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

grafika

3. ART-II/201-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

4. ART-II/202/3 dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie ukończyli szkoły

grafika

5. ART-II/203/3 dla uczniów:

1) klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej

grafika

6. ART-II/203-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

7. ART-II/204/3 dla uczniów:

1) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) klasy IV liceum plastycznego

4) klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej - którzy nie zdali egzaminu dyplomowego

grafika

8. ART-II/205/3 dla uczniów:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

3) szkoły sztuki tańca

4) szkoły sztuki cyrkowej

grafika

9. ART-II/205-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

10. ART-II/206/3 dla uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim

grafika

11. ART-II/206-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

12. ART-II/207/3 dla uczniów klas I i II Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu

grafika

2.2. Świadectwa ukończenia szkół artystycznych

13. ART-II/220/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

grafika

14. ART-II/220-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

15. ART-II/221/3 dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia

grafika

16. ART-II/221-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

17. ART-II/222/3 dla uczniów Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu

grafika

18. ART-II/223/3 dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

grafika

19. ART-II/223-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

20. ART-II/224/3 dla uczniów Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

grafika

21. ART-II/224-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

22. ART-II/225/3 dla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

grafika

23. ART-II/225-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

24. ART-II/226/3 dla uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim

grafika

25. ART-II/226-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

2.3. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych

26. ART-II/230/3 dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia

grafika

27. ART-II/230-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

28. ART-II/231/3 dla osób kończących szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

29. ART-II/232/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej

grafika

30. ART-II/232-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

31. ART-II/233/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

grafika

32. ART-II/233-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

33. ART-II/234/3 dla uczniów dotychczasowego liceum sztuk plastycznych

grafika

34. ART-II/235/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

grafika

35. ART-II/235-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

36. ART-II/236/3 dla uczniów liceum plastycznego

grafika

37. ART-II/236-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

38. ART-II/237/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę baletową na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

39. ART-II/238/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

40. ART-II/239/3 dla osób kończących liceum plastyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

41. ART-II/240/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

42. ART-II/241/3 dla uczniów szkoły policealnej

grafika

43. ART-II/242/3 dla uczniów szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

grafika

44. ART-II/243/3 dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

45. ART-II/244/3 dla osób kończących szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

46. ART-II/245/3 dla uczniów szkoły sztuki cyrkowej

grafika

47. ART-II/245-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

48. ART-II/246/3 dla osób kończących szkołę sztuki cyrkowej na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

49. ART-II/247/3 dla uczniów szkoły sztuki tańca

grafika

50. ART-II/247-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

51. ART-II/248/3 dla osób kończących szkołę sztuki tańca na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

2.4. Świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości

52. ART-II/250/3 dla uczniów dotychczasowego liceum muzycznego

grafika

53. ART-II/250-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

54. ART-II/251/3 dla uczniów dotychczasowej szkoły baletowej

grafika

55. ART-II/251-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

56. ART-II/252/3 dla uczniów dotychczasowego liceum sztuk plastycznych

grafika

57. ART-II/252-w/3 jw. z wyróżnieniem

grafika

2.5. Poświadczenie

58. ART-II/260/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły artystycznej, którzy spełniają w zakresie obowiązkowych zajęć ogólnokształcących oraz zachowania wymagania określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem

grafika

2.6. Protokoły egzaminów

59. ART-II/270/3 protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej

grafika

60. ART-II/271/3 protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie programu dyplomowego

grafika

61. ART-II/272/3 protokół egzaminu dojrzałości dla dotychczasowych:

1) liceum muzycznego

2) liceum sztuk plastycznych

3) szkoły baletowej

grafika

62. ART-II/273/3 protokół egzaminów eksternistycznych dla wszystkich typów szkół artystycznych

grafika

63. ART-II/274/3 protokół egzaminu promocyjnego dla wszystkich typów szkół artystycznych

grafika

2.7. Arkusze ocen

64. ART-II/280/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

grafika

65. ART-II/281/3 dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) ogólnokształcącej szkoły baletowej

grafika

66. ART-II/282/3 dla uczniów liceum plastycznego

grafika

67. ART-II/283/3 dla uczniów:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

3) szkoły sztuki tańca

4) szkoły sztuki cyrkowej

grafika

2.8. Indeksy

68. ART-II/290/3 dla uczniów:

1) szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły sztuki tańca

3) szkoły sztuki cyrkowej

a także dla osób kończących szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych, z wyjątkiem szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

grafika

69. ART-II/291/3 dla uczniów:

1) szkoły policealnej

2) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych

grafika

2.9. Legitymacje szkolne

70. ART-II/292/3 dla uczniów wszystkich typów szkół artystycznych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych

grafika

71. ART-II/293/3 dla uczniów niepełnosprawnych we wszystkich typach szkół artystycznych

grafika

3. Zaświadczenia i świadectwo dojrzałości wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne

72. OKE-II/400-a/2 zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w:

1) klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej

3) klasie szóstej Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

4) klasie szóstej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

grafika

73. OKE-II/401-a/2 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w:

1) klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej

4) klasie trzeciej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

5) klasie dziewiątej Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

6) klasie dziewiątej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

grafika

74. OKE-II/404/2 świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego

grafika

1 Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73 i Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320, z 2003 r. Nr 61, poz. 537, z 2004 r. Nr 6, poz. 45 i Nr 115, poz. 1198 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 320).