Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.12.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 6 lutego 2002 r.
w sprawie zasad współdziałania Lasów Państwowych ze starostami w zakresie sporządzania planów zalesienia i uproszczonych planów urządzenia lasu, szkoleń, nadzoru nad wykonywaniem prac zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Plan zalesienia nadleśniczy sporządza na podstawie wypisu z rejestru gruntów i budynków oraz kopii mapek, o których mowa w art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
2.  Wypis oraz kopie mapek, o których mowa w ust. 1, przekazuje nadleśniczemu starosta wraz z kopią decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
3.  Plan zalesienia jest sporządzany w czterech egzemplarzach, po jednym dla właściciela gruntu, starosty i nadleśniczego, o których mowa w ust. 2, oraz dla wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu przeznaczonego do zalesienia.
4.  Plan zalesienia, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) imię i nazwisko właściciela lub właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia,
2) powierzchnię gruntów przeznaczonych do zalesienia wyrażoną w ha,
3) mapę bądź mapy uwzględniające numery działek ewidencyjnych oraz ich granice,
4) wykaz gatunków drzew i krzewów potrzebnych do zalesienia i odpowiadających jakości gleby, uwzględniający liczbę tych drzew i krzewów oraz ich wiek,
5) schemat uprawy leśnej określający układ rozmieszczenia sadzonek drzew i krzewów oraz średnie odległości pomiędzy tymi sadzonkami,
6) metody badania obecności pędraków w glebie oraz sposoby ich zwalczania,
7) sposób oraz termin przygotowania gleby pod zalesienie,
8) sposób oraz termin wykonania zalesienia,
9) opis zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych przewidzianych do przeprowadzenia na uprawie leśnej w okresie 5 lat od dnia jej założenia.
§  2. 
1.  Starosta, w porozumieniu z nadleśniczym, może organizować, w okresie poprzedzającym wykonywanie prac zalesieniowych, szkolenie w zakresie zalesień dla właścicieli gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia.
2.  Program szkolenia, o którym mowa w ust. 1, opracowuje starosta, uwzględniając zagadnienia wynikające z zawartości planu zalesienia.
§  3.  Starosta, nadzorując wykonanie zalesienia, może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie poszczególnych czynności kontrolnych nadleśniczemu.
§  4.  Nadleśniczy powiadamia na piśmie właściciela gruntu o miejscu oraz terminie odbioru sadzonek.
§  5.  Zasady współdziałania Lasów Państwowych ze starostami w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu określają przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.