Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1510 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2020 r.
Art.  3.  [Postanowienie o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa]
1.  O użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa postanawia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek:
1) Rady Ministrów - w sytuacjach określonych w art. 2 pkt 1 lit. a i b;
2) Prezesa Rady Ministrów - w sytuacjach określonych w art. 2 pkt 1 lit. c.
2.  O podjętym postanowieniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie informuje Marszałków Sejmu i Senatu.