§ 6. - Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. - Dz.U.2013.532 - OpenLEX

§ 6. - Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.532

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
§  6.  7
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:
1)
ucznia;
2)
rodziców ucznia;
3) 8
 dyrektora szkoły lub placówki,
4)
nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5)
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6)
poradni;
7)
asystenta edukacji romskiej;
8)
pomocy nauczyciela;
9)
pracownika socjalnego;
10)
asystenta rodziny;
11)
kuratora sądowego;
12) 9
 organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7 § 6 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
8 § 6 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
9 § 6 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.