Art. 9. - [Rozpowszechnianie informacji o usłudze świadczonej przez usługodawcę wykonującego zawód regulowany] - Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  9.  [Rozpowszechnianie informacji o usłudze świadczonej przez usługodawcę wykonującego zawód regulowany]
1. 
Usługodawca z państwa członkowskiego wykonujący zawód regulowany może rozpowszechniać informacje o świadczonej usłudze mające na celu promowanie towarów, usług lub wizerunku, jeżeli informacje te są zgodne z zasadami wykonywania tego zawodu.
2. 
Wprowadzanie ograniczeń w zakresie rozpowszechniania informacji, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy ograniczenia te nie prowadzą do dyskryminacji, są proporcjonalne i uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym.