Art. 6. - [Zakaz stosowania wymogów ograniczających korzystanie z usług transgranicznych] - Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  6.  [Zakaz stosowania wymogów ograniczających korzystanie z usług transgranicznych]
1. 
Właściwy organ nie może nakładać na usługobiorcę wymogów, które ograniczają korzystanie z usług świadczonych przez usługodawcę z państwa członkowskiego, w szczególności:
1)
obowiązku uzyskania zezwolenia na korzystanie z usługi;
2)
ograniczeń stanowiących dyskryminację w zakresie przyznawania pomocy finansowej.
2. 
Właściwy organ nie może nakładać na usługobiorcę wymogów dyskryminujących ze względu na pochodzenie lub miejsce zamieszkania.