Art. 38. - [Przekazywanie informacji o działalności usługodawcy z innego państwa członkowskiego mogącej wyrządzić szkodę lub stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa] - Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  38.  [Przekazywanie informacji o działalności usługodawcy z innego państwa członkowskiego mogącej wyrządzić szkodę lub stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa]

W przypadku uzyskania informacji o działalności usługodawcy z państwa członkowskiego, która może wyrządzić szkodę dla zdrowia lub środowiska naturalnego lub stanowi zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego, właściwy organ niezwłocznie przekazuje tę informację ministrowi, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym usługodawca ma siedzibę albo - w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, Komisji Europejskiej, a także właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich.