Art. 35. - [Przekazywanie informacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych, karnych i administracyjnych oraz rozstrzygnięć związanych z nadużyciami finansowymi] - Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  35.  [Przekazywanie informacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych, karnych i administracyjnych oraz rozstrzygnięć związanych z nadużyciami finansowymi]
1. 
Właściwy organ, na wniosek właściwego organu z państwa członkowskiego, przekazuje informacje dotyczące:
1)
postępowań dyscyplinarnych, karnych i administracyjnych,
2)
rozstrzygnięć dotyczących niewypłacalności lub upadłości usługodawcy związanych z nadużyciami finansowymi

- w zakresie, w jakim odnoszą się one bezpośrednio do kompetencji usługodawcy z państwa członkowskiego lub jego wiarygodności zawodowej.

2. 
W przypadku konieczności przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, przed uprawomocnieniem się wyroku lub decyzji właściwy organ informuje wnioskującego o przysługujących usługodawcy środkach odwoławczych.
3. 
Właściwy organ niezwłocznie powiadamia usługodawcę z państwa członkowskiego o przekazaniu informacji, o których mowa w ust. 1.