Art. 32. - [Zadania ministra w zakresie współpracy międzynarodowej] - Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  32.  [Zadania ministra w zakresie współpracy międzynarodowej]
1. 
Minister monitoruje i koordynuje współpracę między właściwymi organami w zakresie uregulowanym w ustawie.
2. 
Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych udostępnionych przez Komisję Europejską.