Art. 31. - [Wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru na wniosek] - Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  31.  [Wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru na wniosek]
1. 
Minister wykreśla przedstawicielstwo z rejestru na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego.
2. 
Do wykreślenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) o postępowaniu uproszczonym.