Art. 19. - [Dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego po utworzeniu oddziału] - Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  19.  [Dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego po utworzeniu oddziału]

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:

1)
używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce";
2)
prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
3)
zgłaszać ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.