Zasady tworzenia i zakres działania zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz Krajowej Komisji Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.11.57

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 23 lutego 1983 r.
w sprawie zasad tworzenia i zakresu działania zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz Krajowej Komisji Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów.

Na podstawie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1983 r. Nr 11, poz. 55) zarządza się, co następuje:
Zrzeszenia właścicieli i zarządców domów, zwane dalej "zrzeszeniami", są tworzone w celu utrzymania domów i lokali w należytym stanie technicznym i sanitarnym, przeprowadzania ich remontu oraz budowy i utrzymania urządzeń służących do wspólnego użytku.
Zadaniem zrzeszeń jest:
1)
prowadzenie administracji domów,
2)
organizowanie zbiorowego zakupu oraz dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia remontów bieżących i robót konserwacyjnych oraz zakupu i dostawy sprzętu, narzędzi i materiałów potrzebnych członkom zrzeszenia do utrzymywania porządku i czystości w nieruchomościach,
3)
opiniowanie indywidualnych zgłoszeń członków zrzeszenia w sprawie przydziału rozdzielanych materiałów budowlanych i instalacyjnych,
4)
utrzymywanie w miarę potrzeby własnych ekip remontowo-konserwacyjnych do wykonywania na zlecenie członków zrzeszenia robót konserwacyjnych i remontów bieżących na zasadach odpłatności,
5)
oddziaływanie na członków zrzeszenia w kierunku utrzymywania nieruchomości w należytym stanie technicznym, estetycznym i sanitarno-porządkowym,
6)
uczestnictwo w typowaniu budynków stanowiących własność członków zrzeszenia do remontu kapitalnego przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, jak również przedstawianie temu organowi opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia remontu kapitalnego takich budynków,
7)
udzielanie członkom zrzeszenia porad prawnych i technicznych w sprawach związanych z zarządem i eksploatacją nieruchomości oraz prowadzenie zastępstwa sądowego w tych sprawach,
8)
współdziałanie z organami samorządu mieszkańców w zakresie zarządzania domami i organizowania pracy społecznej mieszkańców przy utrzymaniu w należytym stanie budynków i ich otoczenia,
9)
prowadzenie analizy kształtowania się wyników gospodarki finansowej w domach stanowiących własność członków zrzeszenia,
10)
reprezentowanie wobec organów władzy i administracji państwowej interesów członków zrzeszenia w odniesieniu do spraw związanych z zarządem i eksploatacją nieruchomości,
11)
instruowanie członków zrzeszenia w zakresie prawidłowej eksploatacji nieruchomości oraz przyuczanie zatrudnionych przez członków zrzeszenia dozorców domowych do wykonawstwa robót konserwacyjnych oraz do obsługi kotłowni centralnego ogrzewania i dźwigów.
1.
Zrzeszenie może być utworzone na wniosek co najmniej 30 właścicieli lub zarządców domów jednorodzinnych, małych domów mieszkalnych, domów wielomieszkaniowych lub lokali w tych domach.
2.
Właściciele i zarządcy, o których mowa w ust. 1, stają się członkami-założycielami zrzeszenia.
3.
Z zastrzeżeniem ust. 4 w mieście może być utworzone tylko jedno zrzeszenie.
4.
W miastach podzielonych na dzielnice mogą być tworzone zrzeszenia w dzielnicach.
1.
Zrzeszenia mogą tworzyć biura usługowe do prowadzenia administracji domów stanowiących własność lub pozostających w zarządzie członków zrzeszenia.
2.
Zrzeszenia oraz biura usługowe, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać odpłatne usługi remontowe i konserwacyjne na zlecenie członków zrzeszenia i najemców lokali.
Zrzeszenia działają na podstawie statutów, które określają ich organizację, szczegółowy zakres działania ich organów, prawa i obowiązki członków zrzeszeń, gospodarkę finansową oraz zasady i tryb likwidacji zrzeszeń.
1.
Członkowie-założyciele zrzeszenia wyłaniają spośród siebie komitet założycielski zrzeszenia.
2.
Komitet założycielski zrzeszenia składa do właściwego terenowego organu administracji państwowej prowadzącego rejestr zrzeszeń właścicieli i zarządców domów, zwanego dalej "organem rejestrującym", wniosek o utworzenie zrzeszenia, załączając do wniosku listę członków-założycieli z ich podpisami i oznaczeniem miejsca położenia domów (lokali) oraz projekt statutu zrzeszenia.
3.
Organem rejestrującym jest terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
1.
Organ rejestrujący, po uwzględnieniu wniosku o utworzenie zrzeszenia, określa termin i miejsce zwołania zebrania organizacyjnego.
2.
Na zebraniu organizacyjnym członkowie-założyciele uchwalają statut i wybierają zarząd.
3.
Statut zrzeszenia oraz zmiany statutu podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ rejestrujący.
1.
Zrzeszenia nabywają osobowość prawną z dniem wpisania ich do rejestru zrzeszeń właścicieli i zarządców domów, zwanego dalej "rejestrem".
2.
Wniosek o wpis do rejestru powinien być zgłoszony organowi rejestrującemu w terminie siedmiu dni od odbycia zebrania organizacyjnego.
3.
Organ rejestrujący ogłasza w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta stopnia wojewódzkiego) obwieszczenie o zarejestrowaniu zrzeszenia oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w danej miejscowości, a w miarę potrzeby na koszt zrzeszenia również w miejscowej prasie.
Organami zrzeszenia są:
1)
walne zgromadzenie,
2)
zarząd,
3)
komisja rewizyjna.
1.
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem zrzeszenia. Do udziału w walnym zgromadzeniu są uprawnieni wszyscy członkowie zrzeszenia.
2.
Jeżeli zrzeszenie obejmuje więcej niż 300 członków, statut zrzeszenia może postanawiać, że w walnym zgromadzeniu biorą udział delegaci wybrani przez członków w stosunku jeden delegat na pięciu członków. Tryb wyboru delegatów określa statut zrzeszenia.
1.
Zarząd kieruje działalnością zrzeszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2.
Zarząd zrzeszenia składa się z 3-15 członków wybranych przez walne zgromadzenie.
1.
Komisja rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność zarządu oraz czuwa nad właściwym wykonywaniem przez zrzeszenie jego zadań statutowych.
2.
Komisja rewizyjna składa się z 3-7 członków wybranych przez walne zgromadzenie.
Szczegółowy zakres zadań organów wymienionych w § 9 określa statut zrzeszenia.
Nadzór nad zrzeszeniami sprawują terenowe organy administracji państwowej prowadzące ich rejestr.
1.
Organ rejestrujący może rozwiązać zrzeszenie, gdy:
1)
działa ono niezgodnie ze statutem lub narusza obowiązujące przepisy dotyczące działalności zrzeszeń,
2)
liczba członków zrzeszenia ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby członków-założycieli zrzeszenia.
2.
O rozwiązaniu zrzeszenia organ rejestrujący dokonuje odpowiedniego wpisu w rejestrze, podając do publicznej wiadomości w sposób określony w § 8 ust. 3.
1.
Zrzeszenia mogą utworzyć Krajową Komisję Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów, zwaną dalej "Krajową Komisją".
2.
Krajowa Komisja może być utworzona na wniosek co najmniej 1/2 liczby zarejestrowanych na terenie kraju zrzeszeń.
3.
Zrzeszenia, o których mowa w ust. 2, stają się członkami-założycielami Krajowej Komisji.
4.
Delegaci członków-założycieli Krajowej Komisji tworzą komitet założycielski, który podejmuje uchwałę o utworzeniu Krajowej Komisji, uchwala jej statut i wybiera zarząd.
Krajowa Komisja:
1)
reprezentuje interesy zrzeszeń wobec organów władzy i administracji państwowej,
2)
określa ogólne kierunki działalności zrzeszeń,
3)
inicjuje i koordynuje współpracę i wzajemną pomoc między zrzeszeniami,
4)
prowadzi działalność instrukcyjną i udziela pomocy zrzeszeniom w wykonywaniu ich zadań statutowych,
5)
opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących zrzeszeń,
6)
ustala obowiązek uiszczania przez zrzeszenia składek przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z działalnością Krajowej Komisji oraz określa wysokość tych składek.
1.
Organami Krajowej Komisji są:
1)
ogólne zebranie,
2)
prezydium,
3)
komisja rewizyjna.
2.
Krajowa Komisja działa na podstawie statutu, który określa szczegółowy zakres działania jej organów, prawa i obowiązki członków, gospodarkę finansową oraz zasady i tryb likwidacji Krajowej Komisji.
3.
Statut Krajowej Komisji oraz zmiany statutu podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska i zarejestrowaniu w Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
4.
Obwieszczenie o zarejestrowaniu statutu Krajowej Komisji podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
5.
Krajowa Komisja nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania.
Nadzór nad Krajową Komisją sprawuje Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska może rozwiązać Krajową Komisję, gdy:
1)
działa ona niezgodnie ze statutem lub narusza inne obowiązujące przepisy dotyczące działalności zrzeszeń lub Krajowej Komisji,
2)
liczba członków Krajowej Komisji ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby członków-założycieli.
Działające na podstawie dotychczasowych przepisów zrzeszenia właścicieli nieruchomości stają się zrzeszeniami w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem dostosowania się do wymagań przepisów § 3 ust. 3 i 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie zrzeszeń prywatnych właścicieli domów (Dz. U. z 1964 r. Nr 1, poz. 2 i z 1965 r. Nr 13, poz. 96).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1983 r.