Zasady tworzenia i wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych. - Dz.U.2004.118.1241 - OpenLEX

Zasady tworzenia i wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.118.1241

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:
1.
Fundusz na nagrody i zapomogi, zwany dalej "funduszem", dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w:
1)
jednostkach wojskowych będących państwowymi jednostkami budżetowymi - tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;
2)
jednostkach wojskowych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi - tworzy się w ramach środków tych jednostek.
2.
Wysokość funduszu:
1)
w jednostkach wojskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wynosi 2,5 %,
2)
w jednostkach wojskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - wynosi od 1,0 % do 2,5 %

- planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia żołnierzy zawodowych.

1.
Środki funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, pozostawia się do dyspozycji:
1)
każdego dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą" - w wysokości 1,0 % wydatkowych w roku kalendarzowym środków na uposażenia żołnierzy zawodowych w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej oraz podległej jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe, niższe niż określone w art. 104 ust. 1 ustawy;
2)
Ministra Obrony Narodowej - w wysokości 1,5 % określonych w ustawie budżetowej środków na uposażenia żołnierzy zawodowych w danym roku kalendarzowym.
2. 1
 Naliczenia środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w okresach kwartalnych. Środki na poszczególne kwartały danego roku kalendarzowego ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę wydatki na uposażenia żołnierzy zawodowych poniesione w pierwszym miesiącu danego kwartału.
 Wysokość funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, może być podwyższona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki na uposażenie i dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz pozostawiona do jego dyspozycji.
 
1.
Wysokość funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala dowódca jednostki wojskowej niebędącej państwową jednostką budżetową.
2.
Fundusz, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, może zostać zwiększony z odpisu z zysku, nie więcej niż o 2,5 % środków pieniężnych wydatkowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych w poprzednim roku kalendarzowym.
3.
Zwiększenia funduszu, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki wojskowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy (Dz. U. Nr 28, poz. 314), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 października 2005 r. (Dz.U.05.210.1749) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 listopada 2005 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 października 2005 r. (Dz.U.05.210.1749) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 listopada 2005 r.
3 § 3a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 października 2005 r. (Dz.U.05.210.1749) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 listopada 2005 r.