Art. 9. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  9.
1.
Podmiot, który uzyskał certyfikat importowy, jest obowiązany w ciągu 7 dni od dokonania odprawy celnej przywozu towaru i technologii wystąpić do dyrektora urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę ostatecznego użytkownika towaru lub technologii o wydanie certyfikatu stwierdzającego, że towary i technologie objęte certyfikatem importowym zostały przez ten podmiot faktycznie i w sposób zgodny z przepisami prawa sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat weryfikacji dostawy). Do wydawania certyfikatu stosuje się odpowiednio przepisy działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. 8
Minister właściwy do spraw gospodarki ustali, w drodze rozporządzenia, wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób ewidencjonowania tych certyfikatów.
3.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez urząd celny w toku postępowania w sprawie wydania certyfikatu weryfikacji dostawy. Przepisy działu IX Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 261 § 4 i art. 262 § 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio.
8 Art. 9 ust. 2:

- zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U.97.157.1026) z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz.U.99.70.775) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 września 1999 r.