Art. 8. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  8.
1. 7
Jeżeli wymagają tego interes gospodarki narodowej, względy obronności i bezpieczeństwa państwa lub zobowiązania i porozumienia międzynarodowe Polski, minister właściwy do spraw gospodarki może cofnąć:
1)
wydany certyfikat importowy, pozwolenie na tranzyt lub przywóz, przed dokonaniem przywozu towarów i technologii objętych tym certyfikatem albo pozwoleniem,
2)
wydane pozwolenie na wywóz, przed dokonaniem wywozu towarów i technologii objętych tym pozwoleniem.
2.
Cofnięcie wydanego certyfikatu importowego albo pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów i technologii następuje bez odszkodowania.
7 Art. 8 ust. 1:

- zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U.97.157.1026) z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz.U.99.70.775) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 września 1999 r.