Art. 5. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  5.
1.
W certyfikacie importowym oraz pozwoleniu na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii mogą być ustalone, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 1, szczegółowe warunki ich przewozu i przechowywania do czasu przekazania ostatecznemu użytkownikowi, szczegółowe warunki wywozu, a także warunki ich przewozu przez terytorium kraju.
2.
Wydanie pozwolenia na tranzyt towarów i technologii następuje, jeżeli wnioskodawca udokumentuje, że przesyłka kierowana jest do określonego odbiorcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.